^ Back to Top

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,350,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมเลือนจากสังคมไทย
 2. ส่งเสริมให้เยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่านหนังสือ
 3. กระตุ้นให้เยาวชนใช้จินตนาการเพื่อช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้วรรณกรรมและศิลปะเป็นสื่อในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเยาวชนสามารถนำข้อคิดดีๆที่มีในวรรณกรรมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชนไทยทั่วประเทศในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา, อุดมศึกษา ได้แก่

 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา 4 – 6
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา

ประกวดวาดภาพ อินทัช 2560

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดโครงการ พฤษภาคม 2560
 • ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงานพฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560
 • คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก กันยายน 2560
 • ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 21 พฤศจิกายน –ธันวาคม 2560
 • ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com, พฤศจิกายน –ธันวาคม 2560 www.facebook.com/intouchstation

หมายเหตุ :  วัน–เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิธีส่งผลงาน

 • ทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด 27 ซอยพหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 064-939-9667, 02-118-6953
 • www.facebook.com/intouchstation

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุทธิลักษ์  สิงห์เงิน

Total Prize Money: 
1,350,000 Baht
Deadline: 
23 May 2017 10:00 to 31 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.