^ Back to Top

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother&Care ขอเชิญหนูน้อยอายุระหว่าง อายุ 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร และส่งผ่านช่องทางการรับสมัครที่กำหนดไว้
2. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล ตามที่ผู้สมัคร ระบุในใบสมัครประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากได้รับใบสมัคร
3. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว 4-6 ปี ต้องอายุ ไม่ต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร และไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 60) และผู้สมัครประเภทเดี่ยว 6-9 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 9 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 60)
4. นิทานที่ใช้ประกวด มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเล่าจากที่ระบุในใบสมัครได้ โดยให้แจ้งชื่อนิทานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันประกวดรอบคัดเลือก
5. เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแจ้งวัน – เวลา และสถานที่ประกวดรอบคัดเลือก ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หรือติดตามที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th
6. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปีที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศกับโครงการฯ ครั้งที่ 11 (ปี 2559) ไม่สามารถประกวดระดับอายุเดิมได้อีก

เงื่อนไขการร่วมโครงการฯ
1. ผู้ประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
2. ผู้ประกวดต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. ผู้ประกวดต้องเข้าประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลา ที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ (กรณีมีเหตุขัดข้อง คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป)
4. ผู้ประกวดที่ผ่านเข้่ารอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้ารับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
5. ผู้ที่สมัครร่วมโครงการฯ ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเป็นการลงคะแนนในทางลับ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา
ปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2560

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครออนไลน์ : motherandcare.in.th/festival
 • ทางอีเมล : motherandcare@hotmail.com
 • ทางโทรสาร 02-241-3855
 • ทางไปรษณีย์ :
  นิตยสาร mother&care อาคาร GM Group
  เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
 • สมัครผ่านโรงเรียน หรือ หน่วยงานที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ 

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-241-8000 ต่อ 212, 214, 215 หรือ 085-931-0404
 • www.facebook.com/motherandcare
 • www.facebook.com/tkparkclub
 • อีเมล : motherandcare@hotmail.com
Deadline: 
01 May 2017 10:00 to 15 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.