^ Back to Top

ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”

ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน อายุ 8-11 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-24 POSTER CONTEST ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยที่จะเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และต่อยอดจินตนาการด้านอวกาศ ออกแบบดาวเทียมสารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต เติมแต่งความคิดให้กว้างไกล บนหลักการของพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนกิจกรรมการประกวดวาดภาพสร้างแรงบันดาลใจ ในงานงาน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 “GEO-SCIENCE YOUTH FORUM” ประจำปี 2560

กติกา
1. วาดภาพบนกระดาษขนาด A2 (420x594มม.)
2. องค์ประกอบในภาพจะต้องแสดงถึงความคิดและจินตนาการโดยสื่อถึง หัวข้อ “United Through Space”
3. ไม่จำกัดเทคนิคการวาด รวมทั้งสีที่ใช้ แต่ห้ามใช้รูปถ่าย
4. ห้ามมีรูปธงชาติของประเทศไทย และประเทศต่างๆ บนภาพวาด
5. ห้ามขีดเขียนตัวหนังสือใดๆ ลงบนภาพ
6. เขียนชื่อ-สกุล อายุ โรงเรียน เป็นภาษาอังกฤษด้านหลังของภาพ
7. ช่วงอายุระหว่าง 8 – 11 ปี นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

การตัดสิน
1. คัดเลือกภาพ จานวน 3 ภาพ เพื่อส่งผลงานเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน APRSAF-24 POSTER CONTEST ณ เมืองเบงกาลุรุ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (ประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2560)
2. คัดเลือกภาพรอบแรก จานวน 20 ภาพ เพื่อเข้าร่วมประกวดการวาดภาพในงาน การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับเยาวชน ครั้งที่ 2 Geo-science Youth Forum (รอบวาดสด) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ประกาศผล วันที่ 8 กันยายน 2560)

เกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน
1. การสื่อความหมายและแนวคิด 30 คะแนน
2. ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
3. การจัดองค์ประกอบ 20 คะแนน
4. การให้สีสัน 15 คะแนน
5. ความสวยงามโดยรวม 10 คะแนน

รางวัลการประกวด
1. ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจาก สทอภ. จำนวน 3 ภาพ จะได้รับประกาศนียบัตร และโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัล ภาพละ 3,000 บาท
2. รางวัลจากเวทีการประชุม APRSAF-24 ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย
(กรณีที่ภาพทั้งสามได้รับรางวัลจาก APRSAF-24 จานวนเงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 20,000 บาท )

 • Best Poster Award 10,000 บาท
 • Special Poster Award 5,000 บาท
 • Special Poster Award 5,000 บาท
 • JAXA Award 3,000 บาท
 • ISRO Award 3,000 บาท

ตามลำดับทั้งนี้ ภาพที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด จะเป็นสมบัติของ สทอภ. และ JAXA และจะเผยแพร่ภาพเหล่านี้ในเว็บไซด์ สิ่งพิมพ์ และปฏิทิน ของหน่วยงานทั้งสอง

การส่งผลงาน

 • ส่งภาพวาดทางไปรษณีย์พร้อมใบสมัครไปยัง
  การประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8 -11 ปี หัวข้อ “United Through Space”
  สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  อาคารสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ
  196 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ( ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Siripak Samiankid

Deadline: 
09 May 2017 10:00 to 01 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.