^ Back to Top

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 7 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ โครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน ตลอดจนด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
2. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษา ซึ่งจะเป็นพลังและกาลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งบทความเข้าประกวด
1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าวแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
2. สามารถส่งบทความเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

กำหนดเวลาส่งผลงาน

  • ส่งหัวข้อและบทคัดย่อ (Abstract) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • ส่งบทความที่เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Paula Swift

Deadline: 
01 May 2017 10:00 to 30 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.