^ Back to Top

ประกวด “Safety Smart & Smile Contest 2017”

ประกวด “Safety Smart & Smile Contest 2017”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Safety Smart & Smile Contest 2017” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และสายสะพาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มาถ่ายทอดนำเสนอให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
 • เพื่อให้มีBrand Ambassadorของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบัน
 • เพื่อประชาสัมพันธ์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ

คุณสมบัติ
๑. ชาย – หญิง อายุระหว่าง ๑๘ - ๒๘ ปี
๒. สัญชาติไทย
๓. หนังสือรับรองยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรม

 • กรณีสมัครเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 1 : Young Safety&Smart Smile 2017 ต้องเป็นนิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถาบันการศึกษาโดยมีหนังสือยินยอมจากผู้บริหารสถาบันการศึกษา หรือ
 •  กรณีสมัครเข้าร่วมการประกวดประเภทที่ 2 : Safety Smart& Smile 2017 ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการในปัจจุบัน โดยให้สถานประกอบกิจการออกหนังสือรับรองให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

๔. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการฯ
๕. มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจงานการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
๖. มีใจรักในการเป็นอาสาสมัครและเคยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 

ประเภทการแข่งขัน
การประกวด “Safety Smart & Smile Contest 2017” แบ่งการประกวดเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. Young Safety Smart & Smile 2017 : การประกวดฯ ใช้นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าไปทำงานในสายงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ให้มีแนวความคิดที่ร่วมกันรณรงค์ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมีการทำงานด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)เพื่อจะใช้เป็น BrandAmbassador สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่น ๆ
๒. Safety Smart&Smile 2017 : การประกวด จป.วิชาชีพ คนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีแนวความคิดที่จะช่วยกันประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในสถานประกอบกิจการ มีการทำงานด้านความรับผิดชอบทางสังคม (CSR)เพื่อจะใช้เป็น BrandAmbassador สำหรับการประชาสัมพันธ์ด้านการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งการทำกิจกรรมอื่น ๆ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัคร
๒. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. หนังสือรับรองอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการฯจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัด/สถานประกอบกิจการ
๕. เรียงความ เรื่อง “ความฝันการทำงานในสายงาน จป.วิชาชีพของฉัน” ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ หน้า  กระดาษ A4 (สำหรับการประกวดประเภทที่ 1 :Young Safety Smart&Smile2017)
๖. เรียงความ เรื่อง “ความประทับใจที่มีต่อจป.วิชาชีพของฉัน” ความยาวไม่น้อยกว่า ๑ หน้ากระดาษ A4 (สำหรับการประกวดประเภทที่ 2 :Safety Smart&Smile 2017)
๗. รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัว ๑ ภาพ (หรือมากกว่า ๑ ภาพก็ได้)

ขั้นตอนการประกวด
๑. ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๑ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. ปิดการรับสมัคร วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๓. คัดเลือกผู้เข้าประกวด (รอบแรก) แต่ละประเภทให้เหลืออย่างละ ๑๐คู่ หรือจำนวน ๒๐ ท่าน (ผู้ชาย จำนวน ๑๐ท่าน, ผู้หญิง จำนวน ๑๐ ท่าน)
๔. แจ้งให้ผู้สมัครที่เข้ารอบ ส่งคลิปวีดีโอแนะนำตัวเองความยาวไม่เกิน ๕ นาที
๕. ปิดรับคลิปวีดีโอ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖. คัดเลือกผู้ผ่านเข้าประกวดรอบแรกแต่ละประเภทให้เหลืออย่างละ ๓คู่หรือจำนวน๖ท่าน (ผู้ชาย จำนวน ๓ท่าน, ผู้หญิง จำนวน ๓ ท่าน )เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
๗. รอบชิงชนะเลิศผู้สมัครที่เข้ารอบจะต้องขึ้นประกวดในเวทีกลาง ในงานความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ ไบเทค บางนา เพื่อแสดงความสามารถพิเศษ ๑ชุดการแสดง และตอบสัมภาษณ์กรรมการสดบนเวที ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๘. ประกาศผลการประกวดในเวทีกลาง งานความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑ ณ ไบเทค บางนา ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

วิธีการสมัคร

 • ส่งทางอีเมล์ที่  tosh@tosh.or.th
 • ทั้งนี้ ขอให้จัดทำเอกสารประกอบการสมัครมาในรูปแบบ MS.Word จำนวน ๑ ไฟล์ โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อของผู้สมัครเป็นภาษาไทย โดยเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
  • ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้สมัครตามฟอร์มเอกสารแนบ
  • ส่วนที่ ๒เอกสารอื่นๆ
   • หนังสือรับรองและอนุญาตของสถานศึกษา/ หน่วยงาน (สแกนจากเอกสารต้นฉบับ)
   • สำเนาทะเบียนบ้าน (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
   • สำเนาบัตรประชาชน (สแกนจากสำเนาพร้อมลายเซ็นต์รับรอง)
   • รูปถ่ายหน้าตรง ๑ ภาพ และรูปถ่ายเต็มตัว ๑ ภาพ
   • เรียงความในหัวข้อของประเภทที่ตนเองสมัคร (สแกนจากเอกสารต้นฉบับ)

รางวัลการประกวด

 • สำหรับการประกวดประเภทที่ 1 :Young Safety Smart&Smile 2017
  • ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ “Young Safety Smart 2017” (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ “Young Safety Smile 2017” (ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • ทุนการศึกษาท่านละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑“YoungSafety Smart 2017” (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑ “Young Safety Smile 2017”(ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • ทุนการศึกษาท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒“Young Safety Smart 2017”(ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒“Young Safety Smile 2017”(ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • ทุนการศึกษาท่านละ ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลสำหรับการประกวดประเภทที่ 2 :  Safety Smart&Smile 2017 
  • ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ“Safety Smart 2017”(ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ“Safety Smile 2017”(ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • เงินรางวัลท่านละ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑“Safety Smart 2017”(ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๑“Safety Smile 2017”(ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • เงินรางวัลท่านละ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒“Safety Smart 2017” (ผู้ชาย จำนวน ๑ รางวัล)
  • ผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ ๒“Safety Smile 2017”(ผู้หญิง จำนวน ๑ รางวัล)
   • สิ่งที่ผู้เข้าประกวดจะได้รับ
    • โล่เกียรติยศ 
    • สายสะพาย
    • เงินรางวัลท่านละ ๗,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
คุณสุคนธา ท้วมพงษ์ โทร.๐๒๔๔๘ ๙๑๑๑  ต่อ ๕๐๗

File attachments: 
Deadline: 
21 Apr 2017 10:00 to 15 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.