^ Back to Top

ประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560

ประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานศิลปกรรมเข้าร่วมการประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ศิลปินสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ( เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2535 ถึง ปี พ.ศ. 2544 ) ในปีที่จัดการแสดง มีสิทธิ์ส่งงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความคิดและฝีมือของตนเข้าร่วมการแสดงและประกวดได้ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ต้องไม่เคยได้รับรางวัลและร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทุกระดับ

ประเภทของผลงานศิลปกรรม
ผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิดและเทคนิคอิสระ

ขนาดของผลงานศิลปกรรม

 • ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบและฐาน
 • เจ้าหน้าที่รับผลงานมีสิทธิในการพิจารณาไม่ให้ผลงานที่มีขนาดผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศ เข้าร่วมประกวด

การส่งผลงาน
ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยจะนาผลงานพร้อมใบสมัครมาส่งด้วยตนเอง หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นนามาส่งแทนจะต้องมีเอกสารการนาส่งที่ครบถ้วน โดยแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงานบริเวณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ตามกำหนดเวลาใน และจะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • กรอกรายละเอียดในแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย โดยศิลปินจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในแบบพิมพ์ด้วยตัวบรรจงตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินจะส่งผลงานด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลมาส่งแทนโดยแสดงเอกสารการได้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับผลงาน
 • แนบสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินผู้ส่งผลงาน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ให้ศิลปิน กรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน
 • กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ หรือผลงานที่มีการติดตั้ง ศิลปินต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและต้องติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อยภายในช่วงเวลาที่รับผลงาน พร้อมแนบหรือเขียนอธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจนมาพร้อมกับใบสมัคร โดยศิลปินจะต้องปฎิบัติตามที่ เจ้าหน้าที่รับผลงานกำหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับผลงานสามารถพิจารณาคัดผลงานดังกล่าว “ออก” ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน
 • ผลงานที่จะส่งเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 จะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสมกับการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดเก็บ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนาผลงานไปแสดงฯ ณ ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลงาน
 • ศิลปินที่ส่งผลงานจะได้รับสูจิบัตรการแสดงฯ ท่านละ 1 เล่ม หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนได้โดยมีกำหนดการรับสูจิบัตร ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เปิดการแสดงนิทรรศการฯ ซึ่งสามารถสำเนาบัตรประชาชนและมอบหมายให้ผู้อื่นมารับสูจิบัตรแทนได้

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน จะไม่แยกประเภทของผลงานศิลปกรรมแต่จะถือเอาคุณภาพของผลงานเป็นเกณฑ์การตัดสิน โดยกำหนดรางวัล ดังนี้
1. รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” 1 รางวัล (Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล 100,000 บาท
2. รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล 70,000 บาท
3. รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ (Special Awards) และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท (จำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)
หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน
 • หากคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรที่จะได้รับรางวัล คณะกรรมการมีสิทธิ์ตัดสินให้รางวัล หรืองดรางวัลใดก็ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการฯ จะคัดเลือกผลงานศิลปกรรมที่มีคุณค่าแต่ไม่ได้รับรางวัลให้เข้าร่วมแสดงอีกจานวนหนึ่งได้

กำหนดเวลา

 • การส่งผลงาน : วันจันทร์ที่ 19 ถึง วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. – 16.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • การคัดเลือกและตัดสินผลงาน : วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศผลการตัดสิน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
 • การแสดงนิทรรศการ
  • การแสดงนิทรรศการ ในส่วนกลาง
   • กันยายน 2560 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • การแสดงนิทรรศการ ในส่วนภูมิภาค
   • ตุลาคม 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
   • พฤศจิกายน 2560 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
   • มกราคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
   • กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลปจาปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
   • มีนาคม 2561 ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
   • พฤษภาคม 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
   • มิถุนายน 2561 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

 • มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อเพื่อให้มารับผลงานคืนทันที
 • การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์สัญจร ในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่างสถาบันในทุกปี
File attachments: 
Deadline: 
19 Jun 2017 10:00 to 25 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.