^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3”

ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ –กะรน ปีที่ 3”

เทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว “สะพายกล้อง ท่องเที่ยวกะตะ - กะรน ปีที่ 3” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด
กลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่รักการถ่ายภาพ

ประเภทการประกวด
1. ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจากกล้องดิจิตอล หมายถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในตำบลกะรน
2. ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิตจากกล้องดิจิตอล หมายถึง ภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลที่เน้นการดำเนินชีวิต การทำกิจวัตรประจำวัน การกระทำที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม หรือวัฒนธรรมของประชาชนในตำบลกะรน

กติกาและเงื่อนไขการประกวด (กรุณาอ่านอย่างละเอียดทุกข้อ)
1. สามารถส่งภาพถ่ายดิจิตอล ได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพต่อหนึ่งประเภท
2. สามารถส่งได้ทั้ง 2 ประเภท โดยห้ามมิให้ส่งภาพเดียวกันหรือภาพที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ิได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายดิจิตอลที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยนับจากวันที่ถ่ายจนถึงวันหมดเขตรับภาพ
5. กล้องดิจิตอลที่ใช้ถ่ายภาพ ต้องเป็นกล้องที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ต้นฉบับ สามารถปรับสี ตกแต่ง แก้ไขในด้านเทคนิคได้ (ลบส่วนเกินภาพ) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง และห้ามทำการการตัดต่อภาพถ่าย (การนำภาพอื่นๆเข้ามารวมไว้ด้วยกัน)
7. ให้ส่งเป็นไฟล์ JPEG ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมไฟล์ต้นฉบับ และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใด ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ โดยบันทึกลงแผ่น CD , DVD หรือ flash drive พร้อมส่งเป็นภาพอัดขนาด 6x8 นิ้ว
8. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
9. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน
10. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social Media หรือเป็นภาพที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
11. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ ระบุสถานที่ถ่ายภาพ และเขียนคำอธิบายแนวคิดของภาพแต่ละภาพไม่เกิน 2 บรรทัด พร้อมทั้งระบุหรืออธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ เช่น กล้องที่ใช้ เลนส์ที่ใช้ เป็นต้น (หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกพิจารณาตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด)
12. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ –นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ อย่างครบถ้วนโดยการพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจงอ่านง่ายในใบสมัครที่กำหนดให้ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง
13. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
14. ไฟล์ต้นฉบับที่ส่งเข้าประกวด เทศบาลตำบลกะรนจะไม่ส่งคืนให้เจ้าของผลงาน
15. ไฟล์ภาพทุกภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลกะรน
16. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องยินยอมให้เทศบาลตำบลกะรน สามารถนำผลงานทุกภาพออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมของเทศบาล ตำบลกะรน โดยไม่ต้องขออนุญาตและเสียค่าลิขสิทธิ์หรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้าของผลงาน
17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ์ิอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
18. พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลกะรน รวมทั้งคณะกรรมการตัดสินไม่มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
19. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธ์ิผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู้นั้นไม่ให้ส่งภาพเข้าประกวดในทุกกิจกรรมของเทศบาลตำบลกะรน เป็นเวลา 5 ปี ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่เจตนากระทำผิดกติกาในภาพใดภาพหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใดๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพผิดขนาดหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี
20. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธ์ิอ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
21. ผู้สนใจส่งใบสมัครกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยติดต่อขอรับใบสมัครและกติกาการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ที่ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.karoncity.go.th /เมนู เอกสารดาวน์โหลด – คำร้อง หรือข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด
1. ส่งด้วยตัวเอง ดังนี้

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่กำหนด (ใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย)
 • ส่งไฟล์ด้วย DVD , CD หรือ Flash Drive พร้อมภาพอัดขนาด 6x8 นิ้ว
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานในการสมัคร
 • ส่งที่ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

2. ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพเข้าประกวด” จ่าหน้าซองถึง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลตำบลกะรน
เลขที่ 1 ถนน กะตะ ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83100

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความรายละเอียดให้ครบถ้วนในแบบฟอร์มที่ กำหนด (ใช้วิธีการพิมพ์หรือเขียนด้วยตัวบรรจงอ่านง่าย)
 • ส่งไฟล์ด้วย DVD , CD หรือ Flash Drive พร้อมภาพอัดขนาด 6x8 นิ้ว
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาเพื่อเป็นหลักฐานในการ สมัคร

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 ในวันและเวลาราชการ (หากส่งทางไปรษณีย์ กรรมการจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสินในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลกะรน www.karoncity.go.th/ข่าวประชาสัมพันธ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกะรน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจากกล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล+เงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล+เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล+เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ+เงินรางวัล 2,000 บาท
 • ประเภทภาพถ่ายวิถีชีวิตจากกล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล+เงินรางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัล+เงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัล+เงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ใบประกาศ+เงินรางวัล 2,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลกะรน ในวันและเวลาราชการ
หมายเลขโทรศัพท์ 076-330186

Total Prize Money: 
50,000 Baht
Deadline: 
30 Mar 2017 10:00 to 28 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.