^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรม รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560

ประกวดวรรณกรรม รางวัลพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับทายาทพระยาอนุมานราชธน และบริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดวรรณกรรม “รางวัลพระยาอนุมานราชธน” เนื่องในงานวันพระยาอนุมานราชธน ประจำปี 2560 ชิงเหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล

ประเภทของการประกวด
1. การประกวดหนังสือแปลดีเด่น
2. การประกวดเขียนเรื่องสั้น

การประกวดหนังสือแปลดีเด่น

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงาน
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่ สำนักพิมพ์ หรือ ผู้แปล โดยไม่จำกัดจำนวนเรื่องที่ส่ง ทั้งนี้ ผู้แปลที่ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง ผลงานนั้น ๆ ต้องได้รับการตีพิมพ์และจัดจำหน่ายแล้ว
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นหนังสือแปลประเภทบันเทิงคดี ที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560
 • ขั้นตอน
  • ประชาสัมพันธ์การประกวด ในเดือนมกราคม 2560
  • สำนักพิมพ์หรือผู้แปล ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2560 ที่
   งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
   เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  • คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินและประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความท้าทายของต้นฉบับ ความถูกต้องในการแปล และความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย
  • คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
   • อาจารย์วรรณา นาวิกมูล ประธานกรรมการ
   • รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสำราญ กรรมการ
   • อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ กรรมการ
 • รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
  • เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 50,000 บาท
 • กำหนดรับรางวัล
  • ในงานวันพระยาอนุมานราชธน เดือนธันวาคม 2560
  • ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมเสวนาเรื่องการแปลหนังสือเล่มที่ได้รับรางวัลในวันงานด้วย

การประกวดเขียนเรื่องสั้น

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดและผลงาน
  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานต้องมี อายุระหว่าง 15 -25 ปี
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นเรื่องสั้นภาษาไทย 1 เรื่อง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “วัฒนธรรมไทย” ความยาวไม่เกิน 20 หน้า (ไม่เกิน 15,000 ตัวอักษร) พิมพ์ด้วยอักษร Angsana ขนาด 16 point

“วัฒนธรรมไทย”
คือ มิติอันหลากหลายของความคิด ความเชื่อ พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติอันเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมไทย ไม่มีถูกผิด แต่เป็นการสร้างสรรค์ทดลองทำ ที่เข้าทีก็คงอยู่ ที่ไม่ต้องตาก็ดับสูญ อาจมีการปะทะต่อสู้ กลืนกลาย หรือกลมกลืน เมื่อวัฒนธรรมที่แตกต่างต้องมาเผชิญหน้ากัน วัฒนธรรมจึงมิได้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งชีวิต แต่วัฒนธรรมคือชีวิต และเป็นชีวิตของทุกคนในสังคมไทย

 • ขั้นตอน
  • ประชาสัมพันธ์การประกวด ในเดือนมิถุนายน 2560
  • ผู้ประกวดส่งเรื่องสั้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2560 ที่ เว็บไซต์ www.dek-d.com/sulitcontest
  • คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผลงานรอบคัดเลือก และประกาศผลงานเรื่องสั้นเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 20 เรื่อง ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560
  • คณะกรรมการฯ พิจารณาตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ และประกาศผล ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
 • เกณฑ์การตัดสิน
  • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งและความสละสลวยในการใช้ภาษาไทย
  • คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย
   • รอบคัดเลือก
    • รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสำราญ ประธานกรรมการ
    • บรรณาธิการคอลัมน์นักเขียนของเว็บไซต์ Dek-D กรรมการ (นางสาวอตินุช อสีปัญญา)
    • ผู้ช่วยบรรณาธิการคอลัมน์นักเขียนของเว็บไซต์ Dek-D กรรมการ (นางอัจฉราวดี แซ่ตัน)
   • รอบชิงชนะเลิศ
    • ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร ประธานกรรมการ
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน กรรมการ
    • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ์ กรรมการ
 • รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เหรียญรางวัลพระยาอนุมานราชธน พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • กำหนดรับรางวัล
  • ในงานวันพระยาอนุมานราชธน เดือนธันวาคม 2560
  • ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลจะได้ร่วมเสวนาเรื่องการแต่งเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลในวันงานด้วย
ติดต่อสอบถาม
 • โทร. 0 2849 7564
 • โทรสาร 0 2849 7563
 • Facebook : Litcontest
Deadline: 
30 Mar 2017 10:00 to 15 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.