^ Back to Top

ประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด"

ประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด"

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด" ในโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเยาวชนในการระดมความคิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยดำเนินงานตามความริเริ่มของสหประชาชาติ
๒. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นระหว่างเยาวชนในเรื่องของยาเสพติด และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมด้วยจิตสานักเพื่อสังคม
๔. เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีของสหประชาชาติ
๕. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านเยาวชนไปสู่กลุ่มเพื่อน ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนของตน

คุณสมบัติของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๒. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ๑ – ๓ หรือ เยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๒ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕) จำนวนกลุ่มละ ๓ คน และที่ปรึกษากลุ่ม จำนวน ๑ คน โดยเยาวชนและที่ปรึกษาแต่ละกลุ่มห้ามซ้ำกัน และที่ปรึกษากลุ่มต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเยาวชนได้ทุกกิจกรรม หากไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จะต้องมีเอกสารรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรระบุเหตุที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ และส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
๓. เยาวชนมีทักษะภาษาอังกฤษและสามารถนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษได้
๔. สงวนสิทธิ์สาหรับเยาวชนที่เคยได้รับรางวัลจากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

หัวข้อการประกวด
"เยาวชนรุ่นใหม่ ทาอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด (The Younger Generation : How We Can Build Awareness on the Harm of Drugs)"
โดยขอให้จัดทำคลิปวิดีโอที่นำเสนอวิธีการอธิบาย สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ ว่าในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ ควรปฏิบัติตน มีแนวคิด หรือใช้ชีวิตประจาวันอย่างไรให้สามารถรู้เท่าทันภัยที่เกิดจากยาเสพติดว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม และควรหลีกเลี่ยงผลกระทบนี้อย่างไร โดยจัดทำเป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าใจง่าย พร้อมสอดแทรกข้อมูล และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ประเภทผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
๑. การคัดเลือกรอบที่ ๑

 • จัดทาคลิปวิดิโอ ความยาวไม่เกิน ๓ นาที ในภาษาไทย หรือภาษาท้องถิ่น หากเป็นภาษาท้องถิ่นจะต้องจัดทาคำบรรยายภาษาไทยกลางกำกับด้วย (Subtitle)
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้ง AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV หรือ MOV โดยมีขนาดไฟล์ขั้นต่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล (Pixel) x ๒๕ เฟรม (High Definition)
 • สามารถตั้งชื่อเรื่องในคลิปวิดีโอได้ตามความเหมาะสม และต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

๒. การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน)
กลุ่มเยาวชนนาเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษต่อคณะกรรมการโครงการฯ

ขั้นตอนการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครกลุ่มเยาวชนที่พร้อมส่งผลงานเข้าประกวด ระหว่างช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
 • การคัดเลือกรอบที่ ๑ เพื่อคัดเลือกกลุ่มเยาวชนให้เหลือ ๕ กลุ่ม ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
 • การคัดเลือกรอบที่ ๒ (รอบตัดสิน) และการอบรมการถ่ายทำวิดีโอสาหรับกลุ่มเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
 • การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

การสมัครและส่งผลงาน

 • เปิดรับสมัครกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/ThaiYouth และส่งใบสมัครทางกล่องข้อความ Facebook (www.facebook.com/ThaiYouth) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โครงการฯ ytinthailand@gmail.com
 • หลังจากนั้น กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดต้องส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นทางไปรษณีย์ไปที่
  กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
  ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
  (วงเล็บมุมซอง “ประกวดคลิปวิดิโอ”)
  ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
  โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ หรือยื่นผลงานด้วยตนเองที่กระทรวงการต่างประเทศ ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการปรกวด

 • รางวัลชนะเลิศ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ คือ การศึกษาดูงานด้านยาเสพติดในต่างประเทศ และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • เยาวชนและที่ปรึกษากลุ่มที่เข้าร่วมโครงการต้องสามารถเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศได้ ในกรณีที่ได้รับรางวัล หากไม่สามารถเดินทางได้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์ (เฉพาะตัวบุคคล) ไม่อนุญาตให้ส่งผู้แทน
 • กรมองค์การระหว่างประเทศจะขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของ ผู้ชนะเลิศและรองอันดับ ๑ ต่อไป ภายหลังการตัดสินแล้ว

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 0 2203 5000 ต่อ 12258
 • อีเมล์ : ytinthailand@gmail.com
 • เฟสบุ๊คแฟนเพจ : www.facebook.com/ThaiYouth
Deadline: 
05 Mar 2017 10:00 to 20 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.