^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสาคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านศิลปะงานวรรณกรรม
๓. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตย
๔. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

ประเภทผลงานที่จัดประกวด
๑. เรื่องสั้น
๒. บทกวี

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑. เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
๒. เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ ๔ จานวนไม่เกิน ๑๕ หน้า โดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์)
๓. บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีแบบมีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว ๖ - ๑๒ บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคาประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ ๔ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด ๑๖ ตัวพิมพ์ (๑๖ พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

คุณสมบัติ ข้อปฏิบัติ และเงื่อนไขการประกวด

 • คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
  • ประชาชนทั่วไป
  • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน
 • ข้อปฏิบัติในการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผู้เขียนหนึ่งคนมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ ๑ ผลงาน
  • เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อทุกประเภทก่อนการตัดสินของคณะกรรมการฯ
  • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองเพียงผู้เดียว ไม่ลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงจากผลงานของผู้อื่น หากมีการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้เขียนจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ในกรณีที่พบว่าเป็นการลอกเลียนหรือตกแต่งดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานที่มีผู้สร้างสรรค์มากกว่าหนึ่งคน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจพบระหว่างหรือหลังจากการประกวด การส่งผลงานเข้าประกวดและการได้รับรางวัลถือเป็นโมฆะ โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐ หรือสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จะพิจารณาเพิกถอนสิทธิในรางวัลของผู้เขียนทุกประการ และอาจไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งต่อไป ตามแต่ระยะเวลาที่จะกาหนดและประกาศให้ทราบ
 • เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น
  • ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
  • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนต้นฉบับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง หากไม่มีผลงานใดเหมาะสมถึงเกณฑ์ที่กำหนด
  • การพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐ ถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนาไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใดๆ ได้
  • ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดหลักเกณฑ์ จะด้วยวิธีการใดก็ตาม คณะกรรมการฯ หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลพร้อมเงินรางวัล

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน

 • หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน
  • มีเนื้อหาส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
  • มีชื่อเรื่องของผลงาน
  • มีความคิดสร้างสรรค์
  • มีกลวิธีนำเสนอน่าสนใจ
  • มีอรรถรส ชวนอ่าน และมีคุณค่าในเชิงวรรณศิลป์
  • มีสำนวนภาษาถูกต้องเหมาะสม
  • มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม
 • ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกและการตัดสิน : การพิจารณาคัดเลือกและการตัดสินแบ่งออกเป็น ๓ รอบ
  • รอบกลั่นกรอง (Longlist) : โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
  • รอบคัดเลือก (Shortlist) : โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือก
  • ตัดสินรอบสุดท้าย : โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐
   ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๖๐

รางวัลพานแว่นฟ้า

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท
 • ประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
โทร.๐ ๒๒๔๔ ๒๕๑๕-๖, ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๒๒

Deadline: 
02 Mar 2017 10:00 to 28 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.