^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-04-28 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า

Members Online

There are currently 0 users online.