^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
วัสดุในการประกวด
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
  • ขนาดกระดาษ A2 (16.5 x23.4 นิ้ว) (กระดาษจัดเตรียมไว้ให้) ติดขอบกระดาษไม่เกิน 2 ซม.
  • เทคนิคสีโปสเตอร์
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
  • ขนาดกระดาษ A2 (16.5 x23.4 นิ้ว) (กระดาษจัดเตรียมไว้ให้) ติดขอบกระดาษไม่เกิน 2 ซม.
  • เทคนิคสีโปสเตอร์

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560
 • วันและเวลา วาดสด วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ใช้เวลา 3 ชั่วโมงในการวาดภาพ
  • ลงทะเบียน เวลา 08.00 – 08.30 น.
  • แจ้งหัวข้อในการประกวด เวลา 08.30 – 09.00 น.
  • เริ่มการแข่งขัน เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ประกาศผล เวลา 14.00 น.
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 - 14.00 น.
 • ประกาศผล วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมอบรางวัล

การพิจารณาตัดสินผลงาน
โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาการตัดสินตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (รวม 100 คะแนน)

 • เนื้อหาเรื่องราวสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ 40 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพและความประณีตสวยงาม 40 คะแนน

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ภาพที่ได้รับรางวัล ถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้จัดงาน

ติดต่อสอบถาม
เพจ : Singum Chulalongkorn

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุรณัฐฐินันท์ เต็งประเสริฐ

Deadline: 
26 Feb 2017 10:00 to 14 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.