^ Back to Top

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 48,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน

ประเภทการประกวด
ประชาชนทั่วไป (มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย)

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำพูน
2. สัญลักษณ์ (Mascot) จะต้องสื่อความหมายถึงจังหวัดลำพูน
3. การออกแบบสัญลักษณ์(Mascot) สามารถออกแบบในอิริยาบถต่างๆ ได้
4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้  ไม่เกิน 3 สัญลักษณ์ (3 รูปแบบ)
5. ผู้สมัครไม่เสียค่าสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น
7. กรณีการตัดสิทธิ์ หากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ตรงกับข้อเท็จจริง หรือไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ดังกล่าว
8. สัญลักษณ์ (Mascot) ที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดลำพูนทันที และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อนำไปใช้ตามความเหมาะสม
9. กรณีพบผู้ที่นำสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ไปเผยแพร่หรือนำไปใช้ โดยไม่ขออนุญาต จังหวัดลำพูน จะดำเนินคดีตามกฎหมาย

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. แนวความคิดในการออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์
2. การสื่อความหมายเกี่ยวกับภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดลำพูน
3. ความสวยงามและความครบถ้วนสมบูรณ์ขององค์ประกอบ
4. ความโดดเด่น จดจำง่าย และความเด่นชัด
5. ความเหมาะสมกับการใช้งานได้จริงในการประชาสัมพันธ์
6. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน
1. ส่งไฟล์ภาพสี ขนาดความละเอียดภาพสูง High Resolution (ขนาดภาพไม่ต่ำกว่า 300 dpi และไม่เกิน 400 dpi) บันทึกนามสกุล JPG ลงแผ่น CD
2. ต้องมีชื่อผลงาน  แนวความคิด ความหมายของสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ชัดเจน
3. ส่งภาพในรูปแบบ 3 มิติ (หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง) โดยจะต้องระบุขนาดขององค์ประกอบทุกส่วนของสัญลักษณ์ (Mascot) อย่างละเอียด
4. หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัคร (ตามแบบแนบท้ายประกาศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • ส่งภาพในรูปแบบ 3 มิติ (หน้า-หลัง, ซ้าย-ขวา, บน-ล่าง) ด้านละ 1 ฉบับ
 • แผ่น CD ที่บันทึกไฟล์ภาพสัญลักษณ์ (Mascot) จำนวน 1 แผ่น พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ด้านบนแผ่น CD
 • เอกสารอื่นๆที่คณะกรรมการร้องขอ 
 • ผนึกซองจ่าหน้าถึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน โดยส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ในวันและเวลาราชการได้ที่
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน
  ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือลำพูน
  จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 – 31  มีนาคม 2560 ภายในเวลา 16.30 น. (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
 • การมอบรางวัลสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

รางวัลการประกวด  รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
1. รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
2. รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
3. รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน 
 • โทรศัพท์หมายเลข 0-5351-1555, 0-5353-0683 ในวันและเวลาราชการ  
 • เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน : region3.prd.go.th/prlp
 • Facebook : ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ลำพูน

File attachments: 
Deadline: 
04 Feb 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.