^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับประเทศ
2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน

กติกาการประกวด
Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability) โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ (ศึกษารายละเอียดดังภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 3 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
2. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ

 • ที่มาของโครงการต้นแบบ
 • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด

3. โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 3 พฤศจิกายน 2559 – 10 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2560 31 มีนาคม 2560
 • ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2017 เมษายน 2560
 • ส่งเอกสารการเดินทางเข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2017 (มิถุนายน 2560
 • ส่งงานโปสเตอร์งานวิจัย ขนาด A3 (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2017 กรกฎาคม 2560
 • เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2017 สิงหาคม - กันยายน 2560

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การรับสมัคร
1.  ใบสมัครการประกวด Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 (ภาคผนวก ข) สามารถส่งใบสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้

 • โทรสาร (Fax) ที่เบอร์ 02-382-3239
 • E-mail address: globethailand2015@gmail.com
 • ดาวโหลดใบสมัครออนไลน์ globethailand.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/TJWP2017.pdf

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 สามารถดูได้จาก (ภาคผนวก ค) และสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ globethailand.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/8/2016/10/TJWP2017.pdf
 • หนังสือรับรองของผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวดและครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม (ดังภาคผนวก ค)
 • CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม

3. สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
(วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017”)
โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร

4. กรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจัดส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครตามที่กล่าวไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมประกวด โดยจะแจ้งให้ทราบด้วยวาจาและแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตามลำดับ
หมายเหตุ
1. การจัดพิมพ์รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ด้วยอักษร Cordia New ขนาด 16 ด้วยกระดาษ A4 จำนวน 10 ชุด/ทีม (ชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนและจังหวัด)
2. ในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ขอให้ผู้จัดทำระบุเนื้อหาตามหัวข้อใน ภาคผนวก ค (ในคู่มือ)
3. เกณฑ์การตัดสินงานวิจัย ดัง ภาคผนวก ง (ในคู่มือ)

รางวัล
รางวัล ปี 2560 มีจำนวน 6 รางวัล โดยมีมูลค่า 200,000 บาท ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุกคน

ติดต่อสอบถาม
02-3913142 ต่อ 1121, 1124, 1128

Deadline: 
05 Jan 2017 10:00 to 10 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.