^ Back to Top

ประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมทุนการศึกษา และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
๑. น้อมรับกระแสพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อภาษาไทย มาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของชาติอันจะนำไปสู่การพัฒนา
สังคมที่ยั่งยืนต่อไป
๒. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและชื่นชมภาษาและวรรณคดีไทยอย่างแท้จริง
๓. เพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางภาษาของไทย
๔. เพื่อแนะแนวทางให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการอ่านและศึกษาวรรณคดีไทย ให้มีทักษะการอ่านหนังสือไทยอย่างแตกฉาน
๕. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสติปัญญาเรื่องการใช้ภาษาไทย  ตามนโยบายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เรื่องการใช้ภาษาไทย อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตที่ดีงามต่อไป

ผู้เข้าร่วมประกวด
๑. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
๒. โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวดได้ช่วงชั้นละ ๑ คน (มัธยมศึกษาตอนต้น และ/หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย) รวมแล้วโรงเรียนละไม่เกิน ๒ คน
๓. สถาบันอุดมศึกษาส่งนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สถาบันละไม่เกิน ๒ คน

คำประพันธ์ที่กำหนด
จากวรรณคดีพระราชนิพนธ์ ละครพูดคำฉันท์ในพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (หมายเหตุ : ในรอบคัดเลือก ให้ใช้บทประพันธ์ที่กำหนด ตามเอกสารแนบ)
๑. ระดับมัธยมศึกษา เวนิสวานิช
๒. ระดับอุดมศึกษา มัทนพาธา

การสมัคร
๑. การสมัครให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ประทับตรารับรองของสถานศึกษา แนบประวัติส่วนตัวและประวัติการแข่งขันด้านภาษาไทย (ถ้ามี)
 • เปิดรับสมัคร วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) 
  (ผู้สมัครเข้าประกวด ๑ คน ต่อ VCD หรือ DVD ๒ แผ่น เขียนชื่อ-นามสกุล และชื่อสถาบันการศึกษา
 • ลงบนแผ่น VCD หรือ DVD ให้ชัดเจน โดยเป็นบทร้อยกรองที่กำหนดให้)
 • ส่งใบสมัครและผลงาน พร้อมแนบบทร้อยกรองที่ประกวดไปยัง
  สถาบันปัญญ์สุข เลขที่ ๖๖/๗๓๘ 
  ซอย๑๔ หมู่บ้านนิศาชล  ถนนบางแวก ๗๙
  แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ
  กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

๒. รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ร่วมเข้าประกวดตามคุณสมบัติ และผลงาน และจะประกาศผลผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทาง www.napetch.com และ fanpage: ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ผู้ที่ผ่านรอบคัดเลือก เข้าประกวดรอบตัดสินในวันเสาร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์การตัดสินและการให้คะแนน  (๑๐๐ คะแนน)  ตามองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ท่องได้ถูกต้องตามต้นฉบับ ๓๐ คะแนน
๒. การออกเสียงตามอักขรวิธีและฉันทลักษณ์ ๒๐ คะแนน
๓.  การรักษาความหมายและอารมณ์ตามบริบท ๒๐ คะแนน
๔.  คุณภาพเสียง ๒๐ คะแนน
๕.  บุคลิกภาพและความราบรื่นในการท่อง ๑๐ คะแนน

การสนับสนุนจากสถาบันปัญญ์สุข
๑. รางวัลสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษา แต่ละระดับประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทุนการศึกษา จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการศึกษา จำนวน ๑ รางวัล รางวัลละ ๖,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร และจำนวน ๒ รางวัล รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท

๒. รางวัลสำหรับสถานศึกษา ที่ชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
๓. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตร
๔. ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ ๐๒ ๘๖๑ ๙๕๑๑, ๐๙๓ ๑๕๖ ๖๒๖๔, ๐๙๕ ๔๑๘ ๘๕๑๓

Deadline: 
04 Jan 2017 10:00 to 30 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.