^ Back to Top

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้างที่มีอยู่ในท้องตลาด ผสมผสานกับความสามารถในการออกแบบที่โดดเด่น ตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างในเมืองไทย ให้ผู้ออกแบบตะหนักถึงบทบาทและเข้าใจในการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย
2. เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและตกแต่งภายในที่สวยงาม โดดเด่น หลากหลาย และทันสมัย โดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิด ให้เกิดความแตกต่างและแนวทางการออกแบบที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
3. เพื่อให้เกิดแนวคิดและตอกย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบตามวัฒนธรรมท้องถิ่นผสานกับการออกแบบร่วมสมัย มาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า ด้วยวัสดุที่น่าสนใจให้แพร่หลาย ในกลุ่มของผู้บริโภค ซึ่งเป็นได้ทั้งผู้ออกแบบ นักก่อสร้าง และเจ้าของโครงการหรือเจ้าของบ้านทั่วไปให้เข้าถึงวัสดุและการก่อสร้าง ทั้งยังเล็งเห็นความสำคัญของศาลพระภูมิซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งภายในโครงการด้วยเช่นกัน
4. เพื่อเป็นการค้นหาแนวความคิดที่น่าสนใจ นำมาพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์ในการออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัยด้วยวัสดุก่อสร้างที่น่าสนใจ ที่สามารถทำตลาดได้ในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
1. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทนิสิตหรือนักศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขานิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ โดยสามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 3 คน) ได้ สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
2. สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด ประเภทบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานได้แบบเดี่ยวเท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเช่นกัน

หลักเกณฑ์ในการประกวด
1. ให้ออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย โดยมีขนาด พื้นที่ไม่เกิน 1 x 1 เมตร และสูงไม่เกิน 2.40 เมตร
2. ในการออกแบบกำหนดให้เลือกใช้วัสดุผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเป็นหลัก โดยเน้นให้แสดงถึงศักยภาพและความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ ปูนซีเมนต์ กระจก โมเสค หรือวัสดุผสมผสานด้วยวัสดุอื่นๆที่เหมาะสมในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงราคาค่าก่อสร้างของศาลพระภูมิ ต้องไม่เกินงบประมาณ 20,000 บาท
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดนี้จะต้องไม่เคยร่วมประกวด หรือถูกตีพิมพ์ หรือจัดจำหน่ายที่ใดมาก่อน ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของผู้จัดงาน ที่จะนำไปเผยแพร่ต่อได้ ทั้งนี้ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การพิจารณารางวัล
1. Material การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้อย่างเหมาะสม
2. Innovation & Technology การสร้างสรรค์แนวความคิดที่แปลกใน พร้อมกับการเข้าใจในคุณสมบัติและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้
3. Design Concept การออกแบบผลงานโดยคำนึงถึงแนวคิดแบบร่วมสมัยที่ผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ใช้สอยและสร้างความแปลกใหม่
4. Cost for Construction ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการสร้างจริง ตามงบประมาณที่กำหนดเอาไว้
5. Uniqueness การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและสื่อความหมายที่ผู้คนสามารถสัมผัสได้จริง

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
1. Concept ในการนำเสนอผลงาน
2. รูป Perspective ของศาลพระภูมิอย่างน้อย 1 รูป
3. แบบสถาปัตยกรรม แบบผังพื้น รูปด้าน 2 ด้าน (Elevations) และรูปตัด (Sections)
4. รายละเอียด ในข้อ 1-3 ให้แสดงผลงานลงบนกระดาษขนาด A1 (หน้าเดียว) จำนวน 1 แผ่น พร้อมระบุ “ชื่อผลงานที่ชัดเจน” ระบุที่ด้านหน้าของ Plate ชื่อสมาชิกในกลุ่ม และชื่อสถาบันการศึกษาให้ระบุที่ด้านหลังของ Plate เท่านั้น บันทึกลงใน CD (รูปแบบ File pdf, jpg หรือ tif) กรณีเป็น jpg หรือ tif ให้มีความละเอียดเท่าขนาดจริงที่ 300 dpi
5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / นักศึกษา (ทุกคนในกลุ่ม) สำหรับผู้สมัครประเภทนิสิตศึกษา และสำเนาบัตรประชาชน สำหรับผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไป
6. หากผู้สมัครจัดนำเสนอรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1-5 จะถูกตัดสิทธิ์การส่งผลงานโดยทันที
7. จัดส่งผลงานมาที่

นิตยสาร DIN Free Magazine
คุณสิริฉัตร รัตน์มณี (ฝ่ายกองบรรณาธิการ)
บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด
47 อาคารเอ็มทีแอนด์ที ชั้น 1 ห้อง 17S
ซอยสุขุมวิท 69 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

กำหนดระยะเวลา

  • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560 ขยายเวลาส่งผลงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
  • ตัดสินผลงาน มีนาคม 2560
  • ประกาศผลและมอบรางวัล เมษายน - พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/dinfreemagazine

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Editor in Chief Tank

Deadline: 
04 Jan 2017 10:00 to 31 Mar 2017 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod