^ Back to Top

แข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10”

แข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ นิสิต นักศึกษา ได้รับทราบความก้าวหน้า ความเคลื่อนไหวของ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้นิสิต นักศึกษา รักการเรียนรู้ ใฝ่หาแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ ในโลกไซเบอร์อินเตอร์เน็ต
2. เพื่อเป็นเวทีระดับประเทศที่ให้โอกาส นิสิต นักศึกษา ในยุคสารสนเทศได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณเป็นสำคัญ
3. เพื่อเป็นแรงจูงใจในการใฝ่รู้ให้แก่เยาวชนเพื่อเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่ความใฝ่รู้ และความสนใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน โดยไม่จำกัดคณะ หรือภาควิชา ทีมละ 3 คน
2. มีความสนใจทางด้านไอที
3. มีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์อย่างมีคุณภาพ และจรรยาบรรณ
4. ต้องมีหนังสือรับรองความเป็นนักศึกษาจากสถาบัน (ในระดับหัวหน้าภาควิชาขึ้นไป)

รางวัลการแข่งขัน

  • รางวัลที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 2 เงินสด 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลที่ 3 เงินสด 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 3 รางวัล เงินสด 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลสปิริตยอดเยี่ยม 6 รางวัล เงินสด 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ระยะเวลาและกำหนดการ

  • 1 ธันวาคม 2559 เปิดรับสมัคร
  • 20 มกราคม 2560 ปิดรับสมัคร
  • 11 มีนาคม 2560 คัดเลือกรอบแรก ณ ศูนย์สอบของแต่ละภูมิภาค
  • 31 มีนาคม 2560 คัดเลือกรอบชิงชนะเลิศและพิธีประกาศพร้อมมอบรางวัล (สถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

หมายเหตุ วัน-เวลา ที่จัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง อย่างไรจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Total Prize Money: 
180,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Dec 2016 10:00 to 20 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.