^ Back to Top

Casaviva Design Contest 2011 : New Normal

Casaviva Design Contest 2011

การประกวดออกแบบ Casaviva Design Contest 2011 เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 28 ปี ส่งผลงานการออกแบบตกแต่งพื้นที่พักอาศัย ประเภทโฮมออฟฟิศ หัวข้อ New Normal บนพื้นของ ความสร้างสรรค์ ซึ่งถูกตัดทอนให้เรียบง่าย จากตัวตนและพื้นฐานทางการ ใช้ชีวิต ชิงเงินรางวัล แพ็คเกจดูงานมิลานแฟร์ 2012 ที่ประเทศอิตาลี ในเดือนเมษายน 2555

Pasted Graphic

1. ให้ออกแบบตกแต่งพื้นที่พักอาศัยประเภทโฮมออฟฟิศ โดยกำหนดให้ต้องทำการ ตกแต่งพื้นที่ทั้งหมดตามแบบแปลนที่กำหนดให้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.casaviva.in.th และทำการออกแบบภายใต้หัวข้อ New Normal บนพื้นของ ความสร้างสรรค์ ซึ่งถูกตัดทอนให้เรียบง่าย จากตัวตนและพื้นฐานทางการ ใช้ชีวิต ของเจ้าของบ้านซึ่งกำหนดมาในโจทย์ อีกทั้งต้องออกแบบให้สอดคล้องกับความทันสมัย ในโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งเทคโนโลยี ความสะดวกสบายและความ คล่องตัวเป็นเรื่องสำคัญ

2. พื้นที่ที่ใช้ในการออกแบบทั้งหมดเป็นโฮมออฟฟิศ ซึ่งต้องรองรับความต้องการดังนี

  • พื้นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ประกอบด้วย ผู้อยู่อาศัย 3 คน ได้แก่ คู่สามีภรรยา 1 คู่ แม่บ้าน 1 คน
  • ออฟฟิศของฝ่ายชาย ประกอบด้วยคนทำงาน 8 คน (ไม่รวมเจ้าของบ้านฝ่ายชาย)
  • เจ้าบ้านฝ่ายชาย อายุ 38 ปี เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ด้านออกแบบซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ รายได้ดี กล้าคิด กล้าทำ ชอบอะไรแปลกใหม่ทันสมัย ชอบท่องเที่ยว และสังสรรค์ งานตกแต่งชอบโครงสร้างที่ตรงไปตรงมา แต่ก็ใส่ใจในเรื่องรายละเอียด การใช้งานด้วยเช่นกัน โดยมีความต้องการให้ พื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงาน แสดงออกถึงความสร้างสรรค์ และเรียบง่ายไปพร้อมๆ กัน
  • ฝ่ายหญิง อายุ 35 ปี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน ทำงานด้านการตลาด ลักษณะนิสัย เป็นคนร่าเริง ชอบดูหนัง ฟังเพลง ชอบการทำสปา และดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมีความต้องการให้ งานตกแต่งสร้างอารมณ์ผ่อนคลาย ยามกลับมาอยู่บ้าน พร้อมทั้งต้องการให้ห้องน้ำมีขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร และต้องมี อ่างอาบน้ำในการออกแบบ รวมทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของ Hafele เท่านั้น
  • โดยที่เจ้าของบ้านทั้งสองเคยอาศัยอยู่บ้านสวนริมคลองในกรุงเทพฯ มาก่อน ในช่วง วัยเด็ก จึงมีความผูกพันกับชีวิตริมน้ำและบ้านสวน พร้อมทั้งอยากถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้น ในบ้านหลังนี้ด้วย เสมือนเป็นชีวิตสองด้านที่ต้องรวมกันระหว่างโลกสมัยใหม่ที่มี ความคล่องตัว กับความเรียบง่ายและวัฒนธรรมจากวันวาน ขณะที่พื้นที่ทำงาน ก็ต้องการให้เป็นสัดส่วน แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบในคราวนี
  • ออฟฟิศของฝ่ายชาย เป็นออฟฟิศทำงานด้านออกแบบซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ มีคน ทำงานด้านโปรแกรม 6 คน กราฟิก 1 คน เอกสาร 1 คน และ เจ้าของบ้าน เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยต้องมีพื้นที่เล็กๆ เป็นเคาน์เตอร์สำหรับรองรับแขก และคุยงาน
  • พื้นที่อื่นๆ ที่ต้องมีคือ พื้นที่ปรุงอาหาร พื้นที่ซักรีด ห้องนอน ห้องน้ำของแม่บ้าน และห้องน้ำส่วนกลาง

3. ผลิตภัณฑ์สีที่ใช้ในการออกแบบ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์สีของ Dimet เท่านั้น โดยต้องใช้ สีชนิดพื้นผิวพิเศษที่กำหนดในโจทย์ เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ตารางเมตร และใช้ใน งานออกแบบอย่างน้อย 3 รูปแบบขึ้นไป

4. การออกแบบนี้ครอบคลุมถึงพื้นที่นั่งเล่นนอกบ้านและระเบียงด้วย ผู้ออกแบบสามารถ ทุบหรือต่อเติมผนังต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกได้ตามต้องการ
5. รูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่บังคับใช้ในการออกแบบ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.casaviva.in.th

เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้เข้าประกวดส่งผลงานในนามบุคคล และต้องมีอายุไม่เกิน 28 ปี ณ วันสิ้นสุด การส่งผลงานรอบแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2554
2. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบ 10 คนสุดท้าย ต้องมีหนังสือรองรับจากสถาบันหรือ สถานที่ทำงาน
3. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใด หรือ การประกวดใดๆ มาก่อน
5. การส่งผลงานต้องส่งผลงานในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
6. ผลงานต้องสามารถนำเสนอและเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนได้ทุกรูปแบบ
7. ผลงานทุกชิ้นที่ถูกคัดเลือกถือเป็นสิทธิ์ของนิตยสาร Casaviva
8. ทางนิตยสาร Casaviva จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดนำหรือ แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเลียนแบบ ดัดแปลง หรือแก้ไข เพื่อใช้ในการส่งผลงาน เข้าประกวดครั้งนี้
9. ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครต้องเป็นความจริงทุกประการ
10. ผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก 10 คน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของทางโครงการนี้ ที่ได้กำหนดขึ้นจนสิ้นสุดโครงการ
11. บุคคลที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่ใช่พนักงานของบริษัทที่ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้
12. ผู้ที่ได้รับรางวัลเงินสดต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
13. รางวัลชนะเลิศการไปดูงานที่ประเทศอิตาลี ไม่สามารถโอนสิทธิ ในการรับรางวัล ให้กับผู้อื่นได้ และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของนิตยสาร หากมีความต้องการใดๆ เพิ่มเติม ต้องได้รับการยินยอมจากทางนิตยสารเท่านั้น
14. ทางบริษัทฯ ผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
15. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

รูปแบบในการส่งผลงาน
ผลงานรอบคัดเลือก นำเสนอผลงานลงในกระดาษ A1 ขนาด 82 x 54 ซม. จำนวน 2 แผ่น โดยต้องมีรายละเอียดในการนำเสนอผลงานอย่างน้อย ดังนี้

1. ภาพ Perspective ซึ่งแสดงให้เห็นบรรยากาศจำลองของบ้านอย่างชัดเจน โดยในภาพต้องเห็นภาพสินค้าของสปอนเซอร์ตามที่โจทย์กำหนดด้วย พร้อมบอก รายละเอียดรุ่นของสินค้าที่เลือกมาใช้ในการออกแบบของผู้เข้าประกวด

2. ภาพแปลนการจัดพื้นที่และการจัดวางเฟอร์นิเจอร์
ผลงานที่นำเสนอต้องแสดงภาพพร้อมคำอธิบายการใช้งานในส่วนของพื้นที่ต่างๆ ที่โจทย์กำหนดได้อย่างครบถ้วนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาด้านการตกแต่งภายในเป็นหลัก

หมดเขตส่งผลงานรอบแรก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
ตัดสินผลงานรอบคัดเลือก ให้เหลือ 10 คน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งผลการตัดสินให้ทราบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

เวิร์คช็อป สำหรับผู้เข้ารอบ 10 คน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)
ผลงานรอบสุดท้าย ส่งผลงานภายในวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2555

โดยนำเสนอผลงานการออกแบบที่ผ่านการพัฒนาลงในกระดาษ A1 ขนาด 82 x 54 ซม. จำนวน 3 แผ่น ในรูปแบบของภาพ 3D และบันทึกลงซีดี 1 แผ่น เป็นไฟล์ภาพในสกุล .jpg ที่สามารถนำเสนอผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีรายละเอียดของภาพที่นำเสนอ และสินค้าตามที่โจทย์กำหนด
นำเสนอผลงานรอบตัดสิน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC)

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
แพ็คเกจดูงานมิลานแฟร์ 2012 ที่ประเทศอิตาลี ในเดือนเมษายน 2555
เงินสด 30,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกนิตยสาร Casaviva 1 ปี

รางวัลที่ 2
เงินสด 20,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกนิตยสาร Casaviva 1 ปี

รางวัลที่ 3
เงินสด 10,000 บาท
ใบประกาศเกียรติคุณ
สมาชิกนิตยสาร Casaviva 1 ปี

ดาวน์โหลด โจทย์ + แปลน + ใบสมัคร

Total Prize Money: 
60,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
15 Dec 2011 00:01 to 02 Feb 2012 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.