^ Back to Top

ประกวดออกแบบภาพโมเสค "โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016"

ประกวดออกแบบภาพโมเสค "โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016"

บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพโมเสค "โลกแห่งศิลปะโมเสค The World of Mosaic Tiles Design Contest 2016" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 165,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

วัตถุประสงค์
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความสามารถของนักศึกษารุ่นใหม่ จึงมีวัตถุประสงค์กระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจงานศิลปะเชิงสร้างสรรค์ ในการวาดรูปและความสามารถแปลงภาพวาดให้เป็นภาพโมเสค ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และแรงบันดาลใจ มีเวทีแสดงความสามารถทางด้านการออกแบบ ถ่ายทอดผลงานศิลปะแบ่งปันผลงานแสดงสู่สาธารณะชนกับการประกวดครั้งนี้ และเพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้ประกวด
นิสิตนักศึกษา ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หรือทุกคณะที่เกี่ยวข้องในกลุ่มวิชาชีพการออกแบบ ระดับมหาวิทยาลัย ไม่จำกัดชั้นปี และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา
1.แปลงภาพวาดหรือภาพถ่ายให้เป็นภาพโมเสค
2. กำหนดให้ใช้ สี ของกระเบื้องในกลุ่ม “โมโนคัลเลอร์ (Monocolour)” ของทางบริษัทฯ เท่านั้น สร้างเป็นผลงานกระเบื้องโมเสค โดยการพล็อต (Plot) กระเบื้องสีต่างๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 72x144 ช่อง (Pixel) ที่กำหนดให้ (มีสี Pantone เทียบให้) สามารถดาวน์โหลดตาราง (Grid) และ Pantone สีได้ที่ www.keratiles.co.th
3. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผู้เข้าประกวดสามารถสร้างผลงานเองหรือดัดแปลงจากภาพที่มีอยู่แล้วก็ได้โดยภาพนั้น ต้องไม่เป็นภาพละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น  และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
4. แบ่งประเภทภาพการประกวดเป็น 3 ประเภท

 • ภาพวิถีชีวิต การดำเนินชีวิต (Life)
 • ภาพโลกของสัตว์ (Animal)
 • ภาพลายไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary) : กำหนดให้ภาพเป็นลักษณะแพทเทิร์นที่เรียงต่อกันเป็นลวดลายต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

ขอบเขตด้านพื้นที่

 • ภาพทั้ง 3 ประเภท มีขนาดพื้นที่ 72 x 144 ช่อง (Pixel)
 • การวางภาพสามารถทำได้ 3 แบบ 1.แนวนอน 2.แนวตั้ง 3.แนวเฉียง (ตาม “ตาราง (Grid)” ที่กำหนดให้)

วิธีการเสนองาน (Presentation)

 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้ง 3 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน บนกระดาษขนาด A2 (420x594 มม.) พร้อมติดผลงานลงบนฟิวเจอร์บอร์ดจำนวน 1 แผ่นต่อผลงาน
 • ไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.) นามสกุล Ai และ JPG (บันทึกใส่ CD) จำนวน 1 ชุด
  • ระบุประเภทและชื่อผลงาน พร้อมบรรยายแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของภาพดังกล่าว
  • ติดรายละเอียดชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ด้านหลังผลงาน

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท  จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย  2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คณะกรรมการตัดสินและคัดเลือกตามประเภทของผลงาน โดยจะถือเอาคุณภาพของงานตามเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • แรงบันดาลใจและการสื่อความหมาย
 • ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์
 • ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
 • ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค
 • ความสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

กำหนดระยะเวลา

 • วันรับสมัคร: 1 พฤศจิกายน – 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันประกาศผล: 15 มีนาคม 2560 ทางเฟซบุ๊คและเว็บไซต์ของบริษัทฯ facebook.com/keratilesceramic, www.keratiles.co.th

หมายเหตุ:

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม
 • ผลงานประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร: 02 692 9201-5, 08 9500 7718 ฝ่ายการตลาด
 • e-mail: info@keratiles.co.th 
 • www.facebook.com/keratilesceramic

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Angkana Singhanam / Keratiles Ceramic Co., Ltd.

Total Prize Money: 
165,000 Baht
Deadline: 
01 Nov 2016 10:00 to 28 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.