^ Back to Top

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” ชิงถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
๑. นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
๒. ในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถส่งได้มากกว่า ๑ บทความ
๓. ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องมีที่ปรึกษา ๑ คน

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน
๒. รูปถ่ายของผู้สมัครจานวน ๑ รูป
๓. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษาของผู้สมัคร หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๔. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของที่ปรึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ๑ ฉบับ
๕. บทความในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” จำนวน ๑ บทความ ความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A4
๖. สรุปเนื้อหาบทความ ๑ หน้ากระดาษ A4
๗. สำเนาเอกสารบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ๓ ฉบับ
๘. สำเนาสรุปเนื้อหาบทความ ๓ ฉบับ
๙. แผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น โดยบันทึก File ดังนี้

  • เนื้อหาบทความและสรุปเนื้อหาบทความ ประเภท File PDF
  • สื่อประกอบการนาเสนอ ประเภท PowerPoint (File .pptx และ .pdf)

หมายเหตุ หากหลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนตามที่ระบุ ถือว่าผู้สมัครแข่งขันสละสิทธิ์

การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ส่งหลักฐานการสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยมายัง

สาขาวิชาสังคมศึกษา (การประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา)
อาคาร ๑๑ (กรรณาภรณ์พิพัฒน์) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

หมายเหตุ
๑. หลักฐานการสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยจะต้องส่งถึงสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
๒. กรุณาส่งหลักฐานการสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยทางไปรษณีย์เท่านั้น

รางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กำหนดระยะเวลา

  • ๑ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งหลักฐานการสมัครและบทความเข้าร่วมแข่งขัน
  • ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมพณิชยกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครฯ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SocialStudies2016

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คัณชิตณรงค์ บัวงาม

Deadline: 
20 Sep 2016 10:00 to 30 Sep 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.