^ Back to Top

ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ครั้งที่ 5

ประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ครั้งที่ 5

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ครั้งที่ 5/ปี 2560 โจทย์ "ภารกิจพลิกโฉมโชห่วย ด้วยเอกลักษณ์ไทย" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ประกวด
1. บุคคลทั่วไป หรือนิสิตนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. ผู้ส่งผลงานต้องมีสัญชาติไทย
3. ผู้สมัคร สามารถสมัครเดี่ยว หรือแบบทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน

เงื่อนไขและข้อตกลงการประกวด
1. ผู้สมัครสมัครที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย โชว์เสน่ห์” ครั้งที่ 5/ปี 2560 จะต้องทำการระบุพื้นที่ของร้านค้าต้นแบบที่คุณต้องการ โดยพื้นที่ที่ระบุมานั้น จะต้องอยู่ในจังหวัด อำเภอ หรือพื้นที่ใกล้เคียงกับที่พักอาศัยของผู้ประกวดออกแบบฯ และจะต้องเดินทางไปมาได้สะดวก
2. ทางทีมงานจัดการประกวด จะจับคู่ร้านค้าต้นแบบให้กับทีมของคุณ และติดต่อกลับไปทันที เพื่อยืนยันรายละเอียดในการสมัคร พร้อมแจ้งรายละเอียดร้านค้าต้นแบบที่เป็นโจทย์ในการออกแบบผลงานเพื่อส่งเข้าประกวดของทีมคุณ พร้อมนัดหมายการลงพื้นที่ร้านจริง
3. ผู้สมัครประกวดออกแบบ จะต้องลงพื้นที่ร้านค้าต้นแบบจริง ร่วมกับทีมงานของแม็คโคร เพื่อพูดคุยกับเจ้าของร้านค้าต้นแบบ ที่เป็นโจทย์ของท่าน และทำการศึกษาความต้องการของเจ้าของร้านค้าต้นแบบ ปัญหา พฤติกรรมการใช้งานของเจ้าของร้าน และลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมไปถึงการวัดและสำรวจพื้นที่ พร้อมถ่ายภาพประกอบ เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์สู่การออกแบบผลงาน เพื่อส่งเข้าประกวดต่อไป
4. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด จะต้องอธิบายแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา แรงบันดาลใจของการออกแบบ ทั้งด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน ด้านการออกแบบ การนำเอกลักษณ์ไทยประจำท้องถิ่น หรือชุมชน มาใช้ในการดีไซน์ผลงานได้อย่างชัดเจน เพื่อตอบโจทย์การประกวด ภายใต้หัวข้อ “ภารกิจพลิกโฉมโชห่วย ด้วยเอกลักษณ์ไทย”
5. ผลงานการออกแบบ จะต้องตรงตามหลัก “การจัดการร้านค้าปลีก 8 ขั้นตอน สู่ความสำเร็จ” (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.siammakro.co.th และ www.โชห่วยไทย.com / หรือขอรับคู่มือได้ที่แม็คโคร ทุกสาขา)
6. ผลงานการออกแบบ จะต้องนำเสนอถึงนวัตกรรม หรือเทคนิคในการนำเสนอสินค้า เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับร้านค้า และดึงดูดลูกค้าที่มาใช้บริการของร้านค้าต้นแบบได้
7. การออกแบบ เพื่อปรับปรุงร้านค้าต้นแบบ จะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับโครงสร้างหลักของร้านค้า ไม่มีการทุบรื้อ หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นการเสี่ยงต่อความปลอดภัยของโครงสร้างหลัก
8. ผลงานการออกแบบ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของร้านค้าต้นแบบที่เป็นโจทย์ ก่อนที่จะส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการ
9. ผลงานการออกแบบ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องระบุถึงขนาด และวัสดุที่จะใช้จากแบบที่ออกแบบไว้ให้ชัดเจน โดยผู้สมัครประกวดออกแบบฯ จะต้องชี้แจงงบประมาณในการปรับปรุงร้านค้าต้นแบบได้อย่างชัดเจน ภายใต้งบประมาณรวมไม่เกิน 450,000 บาท โดยจะต้องแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณ เป็น 2 ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ 1 : งบประมาณการปรับปรุงภายนอกร้าน ไม่เกิน 150,000 บาท
 • ส่วนที่ 2 : งบประมาณการปรับปรุงภายในร้าน ไม่เกิน 300,000 บาท

เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน พร้อมเขียนแผนงานการปรับปรุงเปลี่ยนโฉมร้านค้าต้นแบบ ตามที่ได้ออกแบบไว้ภายในระยะเวลา 10-15 วัน
ตามที่ผู้จัดการประกวดกำหนดไว้
(หมายเหตุ : งบประมาณ 450,000 บาทนั้น จะต้องรวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงร้านตามแบบ ค่าแรงช่างหรือผู้รับเหมา ตลอดระยะเวลา15 วันในการทำงานรวมถึงสินค้า ของตกแต่งหรือบริการใดๆที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
10. ผลงานการออกแบบ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องทำการชี้แจงรายละเอียดของโครงสร้าง ทั้งสัดส่วน และขนาด ที่ได้ออกแบบไว้ในผลงานอย่างละเอียด (หรือที่เรียกว่า การถอดแบบ)
11. ผลงานการออกแบบ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องสามารถนำไปใช้ปรับปรุงร้านค้าต้นแบบ และใช้งานได้จริง
12. ผลงานการออกแบบ ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
13. ดีไซน์การออกแบบผลงาน จะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยการนำมาลอกเลียนแบบ หรือดัดแปลง เด็ดขาด
14. แต่ละทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
15. ผลงานการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะถูกนำผลงานการออกแบบไปปรับปรุงเปลี่ยนโฉมร้านค้าต้นแบบให้เป็นจริง ตามเงื่อนไขดังต่อนี้

 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ : นำไปปรับปรุงจริงตามแบบทั้งภายนอกและภายในร้าน งบประมาณ 450,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 : นำไปปรับปรุงจริงตามแบบเฉพาะภายนอกร้าน งบประมาณ 150,000 บาท

โดยผู้ออกแบบผลงานดังกล่าวจะต้องทำงานและควบคุมทุกขั้นตอนของการปรับปรุงร้านค้าร่วมกับบริษัทหรือผู้รับเหมา ผู้เสนอราคาการปรับปรุงร้านของท่าน ในการส่งอ้างอิงเข้าประกวด
16. ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน ทางผู้จัดการประกวด จะทำการบันทึกภาพทุกขั้นตอน เพื่อจัดทำเป็นวีดิทัศน์ภาพบรรยากาศ ของการแข่งขันเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การประกวด ซึ่งผู้เข้าประกวดออกแบบจะต้องปฏิบัติตาม และพร้อมให้ความร่วมมือกับทีมงานผู้จัดการประกวด โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ หากผู้เข้าประกวดทีมใดไม่สามารถปฏิบัติตามหรือไม่ให้ความร่วมมือจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
17. ทุกแนวความคิด และผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำแนวความคิด
และผลงานการออกแบบดังกล่าวไปประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ในรายการโทรทัศน์ สื่อแขนงต่างๆ เอกสารรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
18. ผู้สมัครประกวดออกแบบฯ ที่เคยผ่านเข้ารอบ 5 ผลงานสุดท้าย ของการประกวดออกแบบปรับปรุงร้าน “โชห่วย โชว์เสน่ห์” ครั้งที่ 1 (2556) - ครั้งที่ 4 (2559)
ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ได้
19. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตัดสิทธิ์ผลงานที่มีคุณสมบัติ ไม่ตรงตามข้อกำหนดที่ชี้แจ้งไว้ ตามข้อที่ 1-18 โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด
20. ผู้เข้าประกวดออกแบบ ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% สำหรับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
21. เมื่อทำการปรับปรุงร้านค้าต้นแบบ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รูปแบบร้านค้าดังกล่าวถือเป็นกรรมสิทธิ์ ของเจ้าของร้านค้าต้นแบบโดยชอบทำ และผู้สมัครประกวดออกแบบ
(ในฐานะเจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันที่1 และ 2) ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง ค่าออกแบบ และค่าดำเนินการปรับปรุงร้านค้าต้นแบบ กับเจ้าของร้านต้นแบบได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ
22. เจ้าของร้านค้าต้นแบบ ไม่สามารถฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการประกวด (บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)) และผู้สมัครประกวดออกแบบ (ผู้ออกแบบ) ได้ เว้นแต่รูปแบบของร้านค้าต้นแบบที่ได้รับการปรับปรุง จะไม่ตรงตามที่ได้ตกลงกันไว้เท่านั้น
หมายเหตุ :

 • ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้ามาประกวด จะถูกคัดเลือกเหลือเพียง 15 ผลงานเท่านั้น เพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ และทั้ง 15 ผลงานจะต้องเข้ามานำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 (สถานที่ : กรุงเทพมหานคร)
 • ผู้สมัครประกวดออกแบบฯ ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ผลงานสุดท้าย จะต้องนำความคิดเห็นจากคณะกรรมการ กลับไปปรับปรุงผลงานของตนเองให้สมบูรณ์ที่สุด พร้อมจัดทำเป็นภาพ 3D Perspective และโมเดลจำลองผลงานร้านค้าที่ออกแบบ เพื่อกลับมานำเสนอต่อคณะกรรมการอีกครั้ง ในวันที่ 10 มกราคม 2560

ส่งใบสมัครมาที่

 • บริษัท สเพล็นดิด ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
  168/55 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม. 10230
 • (สำหรับจดหมายลงทะเบียน โปรดระบุ “การประกวด โชห่วย โชว์เสน่ห์ ครั้งที่ 5/ปี 2560”)
  วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร นับจากวันที่ประทับตราไปรษณียากร**
 • Email : Shohuay-contest@hotmail.com
 • www.โชห่วยไทย.com

กำหนดการประกวด

 • ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2559
 • ออกแบบผลงาน 5 ต.ค. - 13 พฤศจิกายน 2559
 • ส่งผลงานการออกแบบ หมดเขต 18 พฤศจิกายน 2559
  • รอบคัดเลือก 29 พฤศจิกายน 2559
  • รอบรองชนะเลิศ 20 ธันวาคม 2559
  • รอบชิงชนะเลิศ 10 มกราคม 2560
 • ประกาศผล ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 11 มกราคม 2560
 • ปรับปรุงร้านค้าต้นแบบตามผลงานที่ได้รับรางวัล 19 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560
 • มอบรางวัลภายในงานตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 9 23 มีนาคม 2560

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (1รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (1รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท โล่ประกาศเกียรติคุณ/ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-335-5300
 • ศูนย์มิตรแท้โชห่วย โทร. 02-723-1000 กด 2
 • บริษัท สเพล็นดิด ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
 • 02-539-2053 ต่อ 123 (จันทร์-ศุกร์ 09.00-18.00 น.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : blue dragon

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Sep 2016 09:00 to 05 Oct 2016 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.