^ Back to Top

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Young Scientist Competition : YSC 2017) ชิงทุนสนับสนุนและทุนการศึกษา พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 หรือเทียบเท่า (อาชีวศึกษา) ที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ทั้งจากโรงเรียนรัฐบาล เอกชน และโรงเรียนนานาชาติ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุไม่เกิน 20 ปี

สาขาที่จัดประกวด

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  • การศึกษาและพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ (Computer Hardware)
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
  • เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสื่อสาร (Internet Networking and Communication)
  • กราฟิก (Graphics)
  • การจำลองสถานการณ์ (Simulations)
  • ความจริงเสมือน (Virtual Reality: VR)
  • วิทยาศาสตร์การคำนวณ (Computational Science)
  • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
  • อัลกอริทึม (Algorithm Database)
 • วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
 • พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง (Energy & Transportation)
 • ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (Physics and Astronomy)
 • คณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
 • วิทยาศาสตร์พืช (Plant Science)

เงื่อนไขในการส่งข้อเสนอโครงงาน

 • การรับสมัคร ส่งรูปเล่มข้อเสนอโครงงาน จำนวน 1 ชุด พร้อมด้วยพร้อมแผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูล 1 แผ่น ไปยังศูนย์ประสานงานภูมิภาคที่สังกัด และต้องกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ http://www.nectec.or.th/ysc/ ด้วย
 • เป็นโครงงานโดยมีสมาชิก 1-3 คน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
 • นักเรียนที่ส่งโครงงานเข้าร่วมโครงการ YSC แล้ว จะไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน เข้าร่วมโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) ในปีเดียวกัน
 • ระยะเวลาในการดำเนินโครงการประมาณ 3 เดือน นักเรียนผู้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค ต้องส่งผลงานตามเวลาที่ระบุ
 • ทุกโครงการต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงการรับทุนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (ประมาณเดือนธันวาคม)
 • ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่เกิดขึ้นเป็นของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงาน ทั้งนี้ เนคเทคสามารถนำผลงานไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อการศึกษา วิจัย ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงานได้
 • ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาโครงงาน นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานจะต้องระบุข้อความหรือแจ้งให้สาธารณชนทราบว่า ได้รับทุนสนับสนุนจากเนคเทค
 • หากผู้รับทุนไม่สามารถพัฒนาผลงานได้ตามที่เสนอ จะต้องมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอยกเลิกและส่งคืนเงินทุนให้แก่เนคเทค
 • นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ทางเนคเทค หรือ ศูนย์ประสานงาน ประกาศเป็นระยะๆ ผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือ จดหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแจ้งปรับปรุงข้อมูลของตนเอง
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อเสนอโครงการแก่เนคเทค และศูนย์ประสานงาน เป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนผู้พัฒนาเอง
 • การรับเงินทุนสนับสนุน และเงินรางวัล
  • เงินทุนสนับสนุน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสนับสนุนทั้ง 2 งวดและเงินสนับสนุนการประกวดรอบชิงชนะเลิศได้จากศูนย์ประสานงานโครงการที่ สังกัด
  • การรับเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศ สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ เนคเทค เท่านั้น

กำหนดการโครงการ

 • รับข้อเสนอโครงงาน (Proposal) 10 สิงหาคม – 20 ตุลาคม 2559
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงงานที่ได้รับทุน 11 พฤศจิกายน 2559
 • ระยะเวลาพัฒนาโครงงาน พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560
 • พิธีมอบทุนและจัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ ธันวาคม 2559
 • กำหนดส่งมอบผลงาน 6 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลโครงงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 22 กุมภาพันธ์ 2560
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีนาคม 2560
 • การประกวดในงาน Intel ISEF 2016 14 - 19 พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง

ทุนสนับสนุนและรางวัล

 • ทุนสนับสนุน: โครงงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ  12,000 บาท แบ่งเป็น
  • ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงงาน (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 3,000 บาท
  • ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงงาน (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงงานละ 9,000 บาท (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท)
 • รางวัล: ผลงานที่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีรางวัลต่างๆ  ดังนี้ คือ
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 60,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเท่านั้น
  • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา 30,000 บาท และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงานIntel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: เงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วนโดยมอบให้นักเรียน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% สถาบันการศึกษาของโครงงานที่ได้รับรางวัล จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์ประสานงานภูมิภาค หรือ โครงการ YSC งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
 • โทร 02 564 6900 ต่อ 2324 - 2328
 • e mail: fits@nectec.or.th
 • www.facebook.com/groups/YSCThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

File attachments: 
Deadline: 
10 Aug 2016 10:00 to 20 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.