^ Back to Top

แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books’ Readers’ Theatre : Beyond Knowledge 2016

แข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books’ Readers’ Theatre : Beyond Knowledge 2016

Asia Books ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books’ Readers’ Theatre : Beyond Knowledge 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝัง และสนับสนุนเยาวชนไทยในการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน พูดและการใช้ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสร้างศักยภาพให้เกิดการสร้างสรรค์ และจินตนาการ
3. เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และปลูกฝังการทำงานเป็นทีม
4. เพื่อสนับสนุนศักยภาพของเยาวชนในเรื่องความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กลุ่มการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

 • กลุ่มที่ 1 โรงเรียนหลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ช่วงอายุ 9 -12 ปี
 • กลุ่มที่ 2 โรงเรียนหลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ช่วงอายุ 13 -16 ปี
 • กลุ่มที่ 3 โรงเรียนนานาชาติ, โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนสอนภาษา ช่วงอายุ 9 -12 ปี
 • กลุ่มที่ 4 โรงเรียนนานาชาติ ,โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนสอนภาษา ช่วงอายุ 13 -16 ปี
 • กลุ่มที่ 5 โรงเรียนสอนคนตาบอด ช่วงอายุ 9 -16 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ผู้สมัครหนึ่งทีมประกอบด้วยสมาชิก 2 คนขึ้นไป และสูงสุดไม่เกินทีมละ 5 คน สมาชิกในทีมที่เข้าร่วมจะต้องมีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด โดยถือจากวันที่ปิดรับสมัคร (30 กันยายน 2559) หากทางผู้จัดพบว่าผู้สมัครมีอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ ทางผู้จัดขออนุญาติตัดสิทธิ์ผู้สมัครทั้งทีม
2. กรณีผู้เข้าสมัครต่างอายุและต่างหลักสูตร เกณฑ์การแบ่งกลุ่มขึ้นอยู่กับอายุและหลักสูตรการศึกษาสูงสุดของผู้สมัคร เช่น ด.ญ. เอ อยู่โรงเรียนหลักสูตรภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล อายุ 13 -16 ปี แต่ ด.ญ. บี อยู่โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา และโรงเรียนสอนภาษา อายุ 13 -16 ปี ทีมนี้จะอยู่ในเกณฑ์การแข่งขันของดิวิชั่นที่ 4 คือกลุ่มการแข่งขันโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนสอนภาษาอายุ 13-16 ปี
หมายเหตุ : การแบ่งกลุ่มผู้สมัครเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด

กฎ และกติกา
1. การเข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books Readers’ Theatre ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับสมัครโรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีมต่อกลุ่มการแข่งขัน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
  • ผลงานต้องอยู่ในรูปแบบของ วีดีโอคลิป ความยาวไม่เกิน 10 นาที
  • การบันทึกไฟล์ข้อมูลในนามสกุล MPEG4 เท่านั้น
  • ขอรับผลงานในรูปแบบ CD เท่านั้น
  • ผลงาน 1 ทีม / 1 CD / 1 ใบสมัคร
  • กำหนดให้ผู้สมัครทุกคน ถือหนังสือฉบับจริงในระหว่างการแข่งขัน ยกเว้น กลุ่มที่ 5 จะใช้หนังสืออักษรเบลล์ในการแข่งขัน
  • กำหนดให้ผู้สมัครทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการอ่านหนังสือ

3. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน จากทีมที่มีผลงานตามกฏ และกติกาที่กำหนดไว้เท่านั้น
4. ผู้สมัครสามารถติดต่อ email : readerstheatre@ asiabooks.com เพื่อติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมแนบสำเนาเอกสารดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน
 • ใบรับรองจากสถาบันที่ผู้สมัครศึกษาอยู่

โดยจัดส่งเอกสาร มาที่ร้านเอเซียบุ๊คส ทุกสาขา หรือส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท เอเซียบุ๊คส จำกัด อาคาร BJC ชั้น 14
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
จ่าหน้าซอง “ฝ่ายการตลาด: Asia Books Readers’ Theatre 6”

หมายเหตุ

 • การกรอกใบสมัคร ขอให้กรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อขอให้กรอกอย่างชัดเจน (เพื่อสะดวกให้ทีมงานติดต่อ กรณีผลงานเกิดปัญหา)
 • ผู้สมัครสามารถส่งรายชื่อพร้อมเอกสารเพื่อแสดงความจานงในการเข้าร่วมการแข่งขันเข้ามาก่อน โดยสามารถส่ง ผลงานเข้ามาให้พิจารณาภายหลังแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์

กำหนดการ

 • เปิด-ปิด รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2559
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 • การแข่งขันรอบสุดท้ายและประกาศผลผู้ชนะเลิศในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

รางวัล

 • ทีมชนะเลิศยอดเยี่ยม : ถ้วยรางวัล
 • ทีมชนะเลิศ : โล่รางวัล, ประกาศนียบัตร, บัตรกeนัล มูลค่า 10,000 บาท ชุดหนังสือ และสินค้าจากผู้สนับสนุน 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 15,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 ทีม : โล่รางวัล ประกาศนียบัตร บัตรกeนัล มูลค่า 5000 บาท ชุดหนังสือ และสินค้าจากผู้สนับสนุน 5,000 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 10,000 บาท
 • ทีมที่เข้ารอบคัดเลือก : ประกาศนียบัตร ชุดหนังสือ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/asiabooks.readerstheatre

Total Prize Money: 
260,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Aug 2016 10:00 to 30 Sep 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.