^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน""

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน"

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "อาหารปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน" ชิงเงินรรงวัลฒุลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

  • ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - 6)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - 6)
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - 6)

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2559

การส่งผลงาน

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครมาที่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร กลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษ
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-561-2277 ต่อ 1314 , 1353

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
02 Aug 2016 10:00 to 31 Aug 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.