^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต"

เนื่องในโอกาสที่ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) ได้ประกาศให้ปี ค.ศ.2011 เป็นปีเคมีสากล หรือ International Year of Chemistry ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งภาพสี หรือภาพขาว-ดำ เข้าประกวด ในหัวข้อ "เคมีเพื่อชีวิตและอนาคต" โดยภาพจะต้องแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์ทางเคมีกับการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานจุฬาฯ วิชาการ’54 เพื่อให้เยาวชนและสาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของศาสตร์ทางเคมีที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาในขณะที่ส่งภาพเข้าประกวด ทั้งนี้ให้แนบเอกสารรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน หรือแนบสาเนาบัตรนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา หากไม่มีหนังสือรับรองผลงาน จะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันหากได้รับการคัดเลือก


หลักเกณฑ์และกติกาในการส่งภาพเข้าประกวด

1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องที่ใช้ฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดให้จัดส่งเป็นภาพสีหรือขาว-ดำ สามารถปรับสีหรือตกแต่งทางเทคนิคได้ (แต่ไม่ใช่การตัดต่อ) แต่ทั้งนี้ภาพถ่ายจะต้องยังดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ ไม่ผิดไปจากความเป็นจริง และต้องไม่มีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ใดๆ ในภาพ โดยมีความยาวของภาพด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว และไม่เกิน 16 นิ้ว ไม่ต้องผนึกพื้นหลังหรือติดการ์ดใดๆ
3. ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ จะต้อง ระบุชื่อภาพ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ (ไม่เกิน 5 บรรทัด) ที่สื่อว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกับศาสตร์เคมีอย่างไร
4. ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพและเป็นเจ้าของผลงาน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆ มาก่อน รวมทั้งจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
5. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะไม่มีการจัดส่งคืนผลงานให้แก่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
7. สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัล
- ภาพจากกล้องที่ใช้ฟิล์ม : ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งเนกาทิฟให้ผู้จัด และเนกาทิฟจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ภาพจากกล้องดิจิทัล : ผู้ส่งผลงานจะต้องส่ง CD บันทึก ไฟล์ภาพต้นฉบับ เป็นไฟล์ .TIFF หรือ .JPEG ที่มีขนาดของภาพ ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านพิกเซล และไฟล์ภาพที่ขยายส่งเข้าประกวด ที่มีความละเอียดอย่างน้อย 300 dpi ห้ามใส่ชื่อหรือตัวอักษรใดๆ ลงในไฟล์ภาพ และเขียนรายละเอียดชื่อผู้ถ่ายไว้หน้าแผ่นอย่างชัดเจน
- ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาเคมีขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โฆษณา หรือนำผลงานดังกล่าวมาดัดแปลงตามความเหมาะสม
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
9. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยผลการตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
10. ในการส่งผลงานเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานรับทราบและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงาน

การตัดสิน
เกณฑ์ในการตัดสิน :
สามารถถ่ายทอดแนวคิดและสื่อความหมาย “เคมีกับชีวิต” โดยพิจารณาทั้งความสวยงามและองค์ประกอบของภาพ และแนวคิด-คำบรรยายที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์เคมี
คัดเลือกและตัดสินภาพ :
ภายใน 14 พฤศจิกายน 2554 ที่ห้อง 1119 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การจัดนิทรรศการ :
ในงานจุฬาฯ วิชาการ’54 ระหว่างวันที่ 23–27 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00–18.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

การสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สมัคร download ใบสมัครได้ที่ www.chemistry.sc.chula.ac.th แนบใบสมัครและคาบรรยายผลงานมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันสุดท้ายของการส่งผลงาน) ส่งผลงานมาที่ :
  การประกวดภาพถ่าย "เคมีกับชีวิต"
  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

ติดต่อสอบถาม
โครงการประกวดภาพถ่าย “เคมีกับชีวิต” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2187581 หรือ
อีเมล chemcuphoto@gmail.com

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
18,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Mon, 2011-11-14 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.