^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ"

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "ย้อนอดีตขบวนการเสรีไทย : ความรักชาติที่น่าจดจำ" ชิงทุนการศีกษา พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

ระดับการประกวด
1. ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำหนดระยะเวลา

  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2559
  • วันประกาศผลการประกวด วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 027273833
  • FB : nidalibrary

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันตยา เชยกลิ่น

Entry Fee: 
Deadline: 
22 Jul 2016 07:37 to 02 Aug 2016 07:37

Members Online

There are currently 0 users online.