^ Back to Top

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร โอกาศในการเข้าร่วมพิธีมอบรางวัล และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความรู้สึก จินตนา ความคิดสร้างสรรค์ สามารถถ่ายทอดออกมาในงานศิลปะอย่างมีเหตุผล ด้วยการเรียนรู้แบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปะ
2. เพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มายกระดับจิตใจ สุนทรียภาพของเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงและดำรงชีวิตได้อย่างเป็นสุข เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยแบ่งการประกวดเป็น 6 ระดับ ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 • ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

เนื้อหาในการวาดภาพ
วาดภาพเรื่องราวตามความสนใจของเด็กหรือประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ประทับใจ เช่น วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การท่องเที่ยว หรืออื่นๆ ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นงานศิลปะได้อย่างสวยงาม

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งได้คนละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • อุปกรณ์ในการวาดภาพ
  • ใช้กระดาษวาดเขียนไม่ต่ากว่า 100 แกรม ขนาด 35 ซม. X 50 ซม. สาหรับวาดภาพ
  • ใช้สีน้ำ สีเทียน หรือสีชอล์กในการระบายสีเท่านั้น (เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการส่งภาพเข้าประกวดระดับนานาชาติ ของพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ณ ประเทศญี่ปุ่น)
 • ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องตั้งชื่อภาพให้สัมพันธ์กับรายละเอียดของภาพ เขียนคาบรรยายภาพ และแรงบันดาลใจในการวาดภาพ
 • ผู้ส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวดต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ ในใบสมัครอย่างละเอียด และชัดเจนพร้อมติดใบสมัครที่บริเวณด้านหลังผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดให้เรียบร้อย
 • ผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ด้วยตนเองเท่านั้นและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน (หากตรวจพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ)
 • ผลงานภาพวาดทั้ง 6 ระดับ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 จะส่งเข้าประกวด ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น ในงานประกวดภาพวาดเด็กครั้งที่ 28
 • ผลงานภาพวาดที่ผ่านการคัดเลือก ระดับละ 20 ภาพ รวมจานวน 120 ภาพ จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 • การตัดสินให้ถือดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องยอมรับคาตัดสินของคณะกรรมการว่าเป็นที่สุด โดยคณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้รางวัลได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ : ภาพวาดที่ผิดกติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด

กำหนดการดำเนินงาน

 • การส่งผลงาน
  • ส่งทางไปรษณีย์ (โดยถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
  • ส่งผลงานด้วยตนเอง (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  • สถานที่ส่งผลงาน
   • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
    เลขที่ 5 หมู่ 2 ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
   • มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
    เลขที่ 480 ชั้น 2 ซอย 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
    เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
 • ตัดสินการประกวด วันที่ 2 สิงหาคม 2559
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.rscience.go.th และ www.moathai.com
 • พิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการภาพวาดเด็กครั้งที่ 11 วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
 • จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดที่ชนะการประกวดและได้รับคัดเลือก วันที่17 สิงหาคม 2559 - 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

รางวัลการประกวด

 • การแข่งขันระดับประเทศ
  • ผลงานที่ชนะแต่ละระดับได้รับรางวัลดังนี้
   • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมโล่เลขาธิการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการภาพวาดเด็กครั้งที่ 11 ระดับละ 20 ภาพ จะได้รับเกียรติบัตร
  • ผลงานภาพวาดทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดและถูกต้องตามกติกาจะได้รับเกียรติบัตร
  • ครูผู้ควบคุมและโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร
 • การแข่งขันระดับนานาชาติ
  • ผลงานภาพวาดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของแต่ละระดับ จะส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA ประเทศญี่ปุ่น หากได้รับรางวัลจากการประกวด จะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อรับโล่รางวัล ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น (โดยผู้ที่ได้รับรางวัลสูงสุดจะได้รับสิทธิ์ในการเดินทางไปร่วมพิธีรับรางวัล)
  • สำหรับผลงานผลงานภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดระดับนานาชาติ ที่ไม่ได้รับรางวัลหรือคัดเลือกจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะ MOA จะได้รับการส่งเข้าร่วมประกวดต่อ ณ พิพิธภัณฑ์คิวซู

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
  เลขที่ 5 หมู่ 2 ตาบลรังสิต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
  โทรศัพท์ 02-5775456 – 9 ต่อ 302 และ 305
 • มูลนิธิเอ็มโอเอไทย
  เลขที่ 480 ชั้น 2 ซอย 28 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
27 Jun 2016 10:00 to 25 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.