^ Back to Top

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

ประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน"

สำนักงานเขตปทุมวัน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ "อัตลักษณ์แห่งปทุมวัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
ประชาชนทั่วไป

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

การส่งผลงาน

  • ส่งที่ฝ่ายปกครอง ชั้น2 สำนักงานเขตปทุมวัน จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

  • โทรศัพท์ 02-214-3004 ต่อ 6306
  • www.facebook.com/phathumwan.district
File attachments: 
Deadline: 
24 Jun 2016 10:00 to 15 Jul 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.