^ Back to Top

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016”

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ ปวช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เยาวชน ด้านพลังงาน หัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 : Energy Innovation for Green Globe 2016” ชิงทุนพัฒนาโครงการมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ข้อกำหนดคุณลักษณะของโครงงานที่จะส่งประกวด
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ เครื่องมือผลิตพลังงาน หรือแนวทางการนาพลังงานทดแทนไปใช้ประโยชน์ หรือการอนุรักษ์พลังงาน
2. อาจเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม
3. นำเสนอในรูปแบบโครงงานที่มีกระบวนการทดลอง และรายงานผลการทดลองที่สามารถตรวจสอบได้
4. เป็นโครงงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์
5. เน้นการใช้วัสดุท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการจัดทาโครงงาน โดยให้มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปสาธิตหรือจัดแสดงได้ง่าย
6. โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องผ่านการรับรองจากผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนที่ผู้ส่งเข้าประกวดศึกษาอยู่

คุณสมบัติของผู้ส่งโครงงานเข้าประกวด
1. ทีมเยาวชน จำนวน 3 คน ที่กาลังศึกษาระดับช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย) และอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนอาชีวศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
2. ทีมเยาวชนที่ได้ลงชื่อเข้าร่วมประกวดแล้วไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เข้าร่วมทีมโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
3. แต่ละทีมต้องมีที่ปรึกษาโครงงาน ทีมละ 2 คน โดยที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน สามารถดูแลให้คำปรึกษาทีมเยาวชนได้ไม่เกิน 2 ทีม
4. ผู้สมัครแต่ละทีมต้องมีคำรับรองจากโรงเรียนในใบสมัครว่าเป็นนักเรียนที่สังกัดในสถานศึกษานั้นๆ

หลักเกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด
1. 1 โรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดฯ ได้มากกว่า 1 ทีม
2. 1 ทีมสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมประกวดฯ ได้ทีมละ 1 โครงงาน
3. ทีมที่สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ www.energy.go.th และ Facebook พิมพ์คาว่า “ต้นกล้าพลังงาน” โดยเอกสารการสมัครประกอบด้วย

 • Template59-1 แบบฟอร์มใบสมัครและคารับรองจากสถานศึกษา
 • Template59-2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงงาน ประกอบด้วย
  • ภาพถ่าย หรือภาพจำลอง หรือภาพวาดแสดงลักษณะรูปแบบโครงงาน
  • บทคัดย่อโครงงานความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
  • ไดอะแกรมที่อธิบายการทำงานของระบบโครงการอย่างชัดเจน
  • กระบวนการขั้นตอนในการทดลองและผลการทดลอง
 • ทีมที่สมัครต้องจัดทารูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จำนวน 3 เล่ม พร้อม CD-ROM ข้อมูลโครงงาน ที่มีอยู่ในรูปแบบ Microsoft Word
 • (.doc) และ ACROBAT FORMAT (.PDF) จานวน 1 แผ่น โดยในแผ่นซีดีรอมจะต้องมีทั้งไฟล์ Microsoft word และ ไฟล์ PFD และต้องตรวจสอบให้ข้อมูลที่ปรากฏในรูปเล่มโครงงาน และที่ปรากฏใน CD-ROM ถูกต้องตรงกันทุกหน้า และให้กำหนดชื่อแฟ้มข้อมูล ดังนี้
  • Template59-1 แบบฟอร์มใบสมัคร ให้ใช้ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า Template59-1.doc และ Template 59-1.pdf
  • Template59-2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงงาน ให้ใช้ชื่อแฟ้มข้อมูลว่า Template59-2.doc และ Template 59-2.pdf
 • จัดส่งเอกสารการสมัครและ CD-ROM ไปยังหน่วยงานที่รับสมัคร ภายในระยะเวลาไม่เกิน 23.00น. ของวันสิ้นสุดการรับสมัคร

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2559

รางวัลการประกวด

 • ระดับภาค
  ทีมชนะการประกวดทุกระดับชั้นจะได้รับรางวัลจากกระทรวงพลังงาน ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
   หมายเหตุ
   • สำหรับนักเรียนที่กาลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งใน 4 รางวัล จะมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือคณะอื่นๆ
   • **ตามเงื่อนไขของแต่ละ 5 มหาวิทยาลัยของรัฐ** ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาสงขลานครินทร์
 • ระดับประเทศ
  ทีมชนะการประกวดทุกระดับชั้นจะได้รับรางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • ภาคเหนือ :
  • นางสาววชิราภรณ์ โชติมงคล
  • E-mail: tonkla@eng.cmu.ac.th
  • โทรศัพท์ 053-944-904
  • โทรสาร 053-217-118
 • ภาคกลาง :
  • คุณยมิษฐา ดาวเด่น e-mail : kay_yamitta@hotmail.com
  • คุณกัญยาณี ทิพย์มณี e-mail : ying18_betong@hotmail.com
  • โทรศัพท์ 02-470-7450-2
  • โทรสาร 02-452-3466
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน :
  • นายธวัชชัย พานิชเกษตร
  • E-mail: emco4@kku.ac.th
  • โทรศัพท์ 043-204-430
  • โทรสาร 043-204-431
 • ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง :
  • คุณกรรณิกา ประเสริฐสังข์
  • E-mail: agri_eng@g.sut.ac.th
  • โทรศัพท์ 0-4422-4225
  • โทรสาร 0-4422-4610
 • ภาคใต้ :
  • คุณสาวิณี ทองฉิม และคุณฮัสวานี เล็มกะเต็ม
  • E-mail: sawinee.t@psu.ac.th
  • โทรศัพท์ : 081-542-6933, 074-282261-3
  • โทรสาร : 074-282260
 • Facebook : ต้นกล้าพลังงาน
Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
Deadline: 
17 Jun 2016 10:00 to 25 Jul 2016 23:00

Members Online

There are currently 0 users online.