^ Back to Top

ประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

ประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

นิตยสาร Mother&Care ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทที่รับสมัคร
ประเภทเดี่ยว ระดับอายุ 4 – 6 ปี และ 6 – 9 ปี

ช่วงเวลาที่รับสมัคร
วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2559

รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร และส่งผ่านช่องทางการรับสมัครที่กำหนดไว้
2. เมื่อได้รับใบสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันการรับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรืออีเมล ตามที่ผู้สมัครระบุในใบสมัคร ประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากได้รับใบสมัคร
3. ผู้สมัครประเภทเดี่ยว 4-6 ปี ต้องอายุ ไม่ต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร และไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 59) และผู้สมัครประเภทเดี่ยว 6-9 ปี ต้องมีอายุไม่เกิน 9 ปี บริบูรณ์ ภายในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (31 ส.ค. 59)
4. นิทานที่ใช้ประกวด มีความยาวไม่เกิน 5 นาที ทั้งนี้ อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อนิทานที่จะเล่าจากที่ระบุในใบสมัครได้ โดยให้แจ้งชื่อนิทานกับเจ้าหน้าที่อีกครั้งในวันประกวดรอบคัดเลือก
5. เจ้าหน้าที่จะโทรยืนยันการเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งแจ้งวัน – เวลา และสถานที่ประกวดรอบคัดเลือก ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ หรือติดตามที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th
6. ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลลำดับที่ 1 - 3 ของการประกวดรอบชิงชนะเลิศปีที่ผ่านมา รวมทั้งผู้ไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศกับโครงการฯ ครั้งที่ 10 (ปี 2558) ไม่สามารถประกวดระดับอายุเดิมได้อีก

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
1. ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรียนในวันประกวดรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ
2. ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชื่อตรงกับใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการประกวด และไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนผู้เข้าประกวด ไม่ว่ากรณีใดๆ
3. ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการประกวดในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถมาประกวดในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ (กรณีมีเหตุขัดข้อง คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นกรณีไป)
4. ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง กฎ กติกา และเงื่อนไข (Orientation) ของการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
5. ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องรับทราบ กฏเกณฑ์ กติกา และเงื่อนไขต่างๆ ของการเข้าร่วมโครงการฯ และยินดีปฏิบัติตามทุกประการ
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเป็นการลงคะแนนในทางลับ ไม่ว่ากรณีใดๆ
7. ทางคณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการรับสมัคร
1. สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.motherandcare.in.th หรือ www.tkpark.or.th
2. ดาวน์โหลดใบสมัคร

 • ทางอีเมล : motherandcare@hotmail.com
 • ทางโทรสาร : 02-241-3855
 • ทางไปรษณีย์ :
  นิตยสาร mother&care อาคาร GM Group
  เลขที่ 914 ถ.พระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี
  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-241-8000 ต่อ 326, 330, 341 / 085-931-0404
 • อีเมล : motherandcare@hotmail.com
 • www.motherandcare.in.th, www.facebook.com/motherandcare
 • www.tkpark.or.th, www.facebook.com/tkparkclub
File attachments: 
Deadline: 
23 May 2016 10:00 to 15 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.