^ Back to Top

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษา ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษาคม 2559 ขยายเวลาเป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2559

การส่งผลงาน ส่งยัง

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชมเชย 1,000 บาท จำนวน 8 รางวัล

หมายเหตุ

  • คณะกรรมการจะพิจารณาจำนวนรางวัลชมเชยตามผลงานที่เหมาะสม
  • ทั้งนี้ทุกรางวัลจะได้รับค่าสนับสนุนการเดินทางเพิ่มอีกรางวัลละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-727-3000
โทรสาร 02-375-8798

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. TheBoat

Deadline: 
30 Apr 2016 10:00 to 30 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.