^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

ประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

กรมการศาสนา ขอเชิญสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ลักษณะการประกวด
เป็นทีมผสมโดยไม่แบ่งแยกชาย-หญิง-วัย

คุณสมบัติของทีมที่สมัครเข้าร่วมประกวด
๑. มีจำนวนสมาชิกทีมละไม่ต่ำกว่า ๒๐ คน ไม่แบ่งแยกชาย-หญิง-วัย
๒. สถานศึกษาต่างๆ สามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้แห่งละ ๑ ทีม
๓. กรณีประชาชนทั่วไป สามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชนละ ๑ ทีม
๔. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบการแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ กรณีประชาชนทั่วไปทั้งทีมจะต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสื่อถึงวัฒนธรรมไทยที่งดงามหรือแต่งตัวตามอาชีพของตนเอง
*สถานศึกษาในที่นี้ หมายรวมถึง ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กติกาการประกวด

 • การจัดส่งทีมเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดส่งใบสมัครโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามส่งใบสมัคร หรือในกรณีทีมประชาชนทั่วไป ต้องมีหัวหน้า/ประธานกลุ่ม องค์กร ชมรมต่างๆ เป็นผู้ลงนามส่งใบสมัคร
 • ทีมที่เข้าประกวดทุกระดับจะต้องขับร้องเพลง จานวน ๒ เพลง คือ
  • เพลงบังคับ ชื่อเพลง วิสาขบูชา
  • เลือกขับร้องเพลงใดเพลงหนึ่งอีก ๑ เพลง จากเพลงที่กาหนดให้ ดังต่อไปนี้
   • เพลง สัจจะอุบาสก อุบาสิกา (ศีล ๕) (ช้า)
   • เพลง พุทธบูชา (ช้า)
   • เพลง เราชาวพุทธ (เร็ว)
   • เพลง ลูกองค์พระ (เร็ว) * สามารถโหลดเนื้อเพลงและดนตรีได้จากหน้าเว็บไซต์กรมการศาสนา (www.dra.go.th)
 • ทีมที่เข้าประกวดทุกระดับจะต้องมีการกล่าวเกริ่นนาก่อนขับร้องเพลงเป็นเวลา ๑ นาที เพื่อแนะนาเนื้อหาของบทเพลงที่จะร้องทั้ง ๒ เพลงและเชิญชวนผู้ฟังทาความดีถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
 • การประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ และมีวิธีการประกวด ดังนี้
  • รอบคัดเลือก : ทุกทีมจะต้องบันทึกคลิปวีดิโอการขับร้องเพลงหมู่ทั้ง ๒ เพลง ลงในซีดี (CD) เพื่อ
   • จัดส่งพร้อมกับใบสมัครไปยัง
    กรมการศาสนา ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น ๑๒
    เลขที่ ๖๖๖ ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ
    เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐
   • สามารถอัพโหลดไฟล์คลิปวีดิโอลงใน www.youtube.com และส่งลิงก์ที่สามารถเข้าถึงคลิปวีดิโอนั้นมาที่ E-mail : senddra1@hotmail.com พร้อมแนบไฟล์ใบสมัครมาด้วย
   • ส่งถึงภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรอบคัดเลือกจานวน ๓๐ ทีม ให้เข้ารอบสุดท้าย (รอบชิงชนะเลิศ) ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถติดตามผลได้จากหน้าเว็บไซต์กรมการศาสนา (www.dra.go.th)
  • รอบชิงชนะเลิศ : ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเดินทางมาประกวดบนเวทีการประกวดขับร้อง รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงละครแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (รายละเอียดกำหนดการสามารถติดตามได้ท้ายประกาศผลรอบคัดเลือกหน้าเว็บไซต์กรมการศาสนา)
   *ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๓๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๒๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย (๒ รางวัล)
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัล popular vote (๑ รางวัล)
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัล ขวัญใจมหาชน (๕ รางวัล)
  • โล่รางวัลสาหรับทีม พร้อมเกียรติบัตรรายบุคคล
  • เงินรางวัล จานวน ๕,๐๐๐ บาท
 • ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายแต่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรรายบุคคลทุกคนจากกระทรวงวัฒนธรรม

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
 • โทร. ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๒ , ๐๒ – ๔๒๒-๘๗๘๑
 • โทรสาร ๐๒-๔๒๒-๘๘๑๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัญญาณี เทศประสิทธิ์

Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
28 Apr 2016 10:00 to 05 May 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.