^ Back to Top

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

ประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เป็นนักศึกษาที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี (นับถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๙)

หลักเกณฑ์ทั่วไป
๑. สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ เรื่อง โดยมีเงื่อนไขของเรียงความที่ส่งเข้าประกวดดังนี้

 • มีความยาวไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ พิมพ์ด้วยรูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ และมีจานวน ๒๕ บรรทัดต่อหน้า (อย่างน้อย)
 • มีความสมบูรณ์ของเนื้อหา มีการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจน สละสลวยเหมาะสม
 • มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ส่งเสริมสังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • เป็นผลงานที่ผู้ส่งเรียงความเขียนเองโดยไม่คัดลอก ดัดแปลงผลงานของผู้อื่นและไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
 • มีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษา เซ็นรับรองนักศึกษาที่ส่งเรียงความเข้าประกวดว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม และแนวทางการส่งเสริมสังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย เป็นแนวทางสามารถนาไปปฏิบัติได้

๒. เรียงความที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก กาหนดให้ผู้ส่งเรียงความมานาเสนอเนื้อหาเรียงความ

การส่งผลงาน
ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ชั้น ๑๖ อาคารนวมินทราธิราช
เลขที่ ๑๑๘ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
ทั้งนี้ หากส่งทางไปรษณีย์ จะพิจารณาจากวันที่ประทับตราของไปรษณีย์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ
 • ประกาศผลการประกวด (รอบแรก) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ http://ssde.nida.ac.th
 • ผู้ผ่านการประกวดนาเสนอเรียงความ “สังคมที่น่าอยู่และสิ่งแวดล้อมที่ดีในมุมมองของเยาวชนไทย” (เวลานาเสนอไม่เกิน ๒๐ นาที) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

รางวัลในการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางรองวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
คุณกิติศักดิ์ ผิวบางกูล / คุณนฐพร พุฒเจริญ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๗๒๗ ๓๑๐๒, ๓๒๘๐

Total Prize Money: 
18,000 Baht
Deadline: 
29 Mar 2016 10:00 to 30 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.