^ Back to Top

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเข้าร่วมการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirium อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กำหนดระยะเวลา
รอบคัดเลือกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 มิถุนายน 2559

รูปแบบของสื่อภูมิสารสนเทศ

 • รอบที่ 1 : เปิดโอกาสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดสาขาวิชา ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 5-10 นาที เพื่อส่งเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของภูมิภาค
 • รอบที่ 2 : เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ KML ที่เล่นบนโปรแกรม Google Earth เน้นการนำเสนอเรื่องราวและองค์ความรู้ด้วยแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อเป็นการฝึกฝนให้เยาวชนมองปัญหาต่างๆในเชิงพื้นที่
 • รอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) : เป็นสื่อการเรียนการสอนไม่จำกัดสาขาวิชาในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่สามารถสอดแทรกด้วยภาพเคลื่อนไหวจากการถ่ายทำในภาคสนาม นำเสนอด้วยเทคนิคการตัดต่อ เพิ่มเอฟเฟคเสียงและอื่นๆ เพื่อทำให้ผลมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ต้องมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่และใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อหน้าคณะกรรมการ

กติกาการส่งสื่อเข้าประกวด 

 • ทีมที่เข้าประกวดต้องประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวนไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา จำวนทีมละ 1 คน โดยที่ 1 โรงเรียนสามารถส่งได้มากกว่า 1 ทีม
 • ทีมที่เข้าประกวดต้องส่งคลิปวีดีโอสื่อการเรียนการสอนไม่จำกัดสาขาวิชา ความยาวประมาณ 5-10 นาที พร้อมรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อ ผลงาน / โรงเรียน / จังหวัด / อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail
  • ชื่อสมาชิกทีมทุกคน / หน้าที่ /ชั้นปีการศึกษา /เบอร์โทรศัพท์
  • หลักการและเหตุผลที่เลือกทำเนื้อหาดังกล่าว

ระดับการระกวด 

 • ระดับภูมิภาค (รอบที่ 1)
  • การแข่งขันในระดับภูมิภาคนี้เปิดโอกาสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ไม่จำกัดสาขาวิชา ในรูปแบบคลิปวีดีโอความยาวประมาณ 5-10 นาที และส่งไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั่วประเทศ
   ตรวจสอบรายละเอียดศูนย์ภูมิภาค
  • การคัดเลือกรอบแรก คณะกรรมการแต่ละศูนย์ภูมิภาคจะทำการคัดเลือก 3 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนของแต่ละศูนย์ฯ เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะไม่เสียค่าใช้จ่ายและได้รับเงินสนับสนุนการสร้างสื่อทีมละ 3,000 บาท (ค่าใช้จ่ายการเดินทางมายังกทม. ค่าอาหารและค่าที่พัก สทอภ. เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยวิทยากรการฝึกอบรมมาจาก สทอภ. และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ)
 • ระดับประเทศ
  • การคัดเลือกรอบที่ 2 หลังจากฝึกอบรมการพัฒนาสื่อฯแล้ว แต่ละทีมต้องกลับไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนโปรแกรม Google Earth อาศัยเทคนิคการนำเสนอต่างๆ เพื่อให้สื่อมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และต้องส่งกลับมาที่ สทอภ. เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการได้คัดเลือก โดยจะตัดสินเลือกเพียง 10 ทีม เข้าสู่รอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 10 ทีม ต้องส่งตัวแทนจำนวนไม่เกิน 3 คน ทำการนำเสนอคลิปวิดีโอสื่อการเรียนการสอนบนเวทีความยาวประมาณ 7-10 นาที ต่อหน้ากรรมการจาก สทอภ.และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ พร้อมทั้งตอบคำถามจากคณะกรรมการ

การติดต่อและส่งผลงานไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ทั่วประเทศ

 • โรงเรียนในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ส่งที่
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
  ที่อยู่ : สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
  (บางเขน) 196 ถนน พหลโยธิน    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : 0-2561-4504-5 ต่อ 431  โทรสาร :  0-2561-4503
 • โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ส่งที่
  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
  โทรศัพท์ : 053  943 580  โทรสาร  : 053  943 580
 • โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งที่
  สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ที่อยู่ : สถานภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง คณะเกษตร ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาคารมหาธรรมราชา โซน A
  ห้อง TA 407.3 มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  โทรศัพท์ : 055 968 707  โทรสาร : 055 968 807
 • โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่
  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาคารศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  123  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40002
  โทรศัพท์ : 043  202 742  โทรสาร  : 043  202 743
 • โรงเรียนในเขตภาคใต้ ส่งที่
  ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคใต้ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
  โทรศัพท์ : 074  286  873  โทรสาร  : 074 429 955

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/GMC.GISTDA

Total Prize Money: 
150,000 Baht
Deadline: 
09 Mar 2016 10:00 to 30 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.