^ Back to Top

ประกวดการออกแบบ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร”

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักเรียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบ “การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ภูมิทัศน์ของเมืองนคร ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี ยื่นใบสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2554(ภายในเวลา 16.30 น.)

ผลงานออกแบบ ที่จะให้ส่งประกวดชิงรางวัล มี 3 ประเภท

ประเภทที่ 1 ซุ้มประตูเมือง 4 มุมเมือง
ประเภทที่ 2 ซุ้มประตูเมืองไชยสิทธิ์ (สี่แยกประตูชัย) ซุ้มประตูเมืองไชยศักดิ์ (สะพานคลองหน้าเมือง)
ประเภทที่ 3 ภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน

รายละเอียดการประกวด
1. แนวคิดในการออกแบบ (ต้องสอดคล้องกับประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือวัฒนธรรมประเพณีของเมืองนคร)
2. ผังบริเวณ พร้อมจัดแสดงการปรับภูมิทัศน์ (นำเสนอเป็น Perspective)
3. ให้แสดงผลงานในแนวตั้ง บนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A 1 จำนวน 2 แผ่น วางติดต่อกันด้านข้าง มีความหนาโดยรวมไม่เกิน 2 ซม. (ให้เขียนชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ไว้ด้านล่าง)
4. แนบแผ่นซีดีไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 1 ชุด (ให้เขียนชื่อ สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บนแผ่นซีดี)

เงื่อนไขการเข้าประกวด
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

  • นักเรียน ชั้นมัธยมปลาย
  • ระดับอาชีวศึกษา ระดับ ปวส.
  • นิสิต นักศึกษา
  • อาจารย์ และประชาชนทั่วไป

2. ผู้เข้าร่วมประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ชิ้น หากปรากฏมีชื่อซ้ำกันในผลงาน มากกว่า 1 ชิ้น จะไม่ได้รับการพิจารณาตัดสิน

3. ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจสอบภายหลังจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน

การรับสมัครและส่งผลงาน
1. ยื่นใบสมัครและลงทะเบียนได้ที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร และลงทะเบียน ได้ที่ เวปไซค์
www.nakhoncity.org ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 กันยายน 2554(ภายในเวลา 16.30 น.)

2. ส่งผลงานประกวด(พร้อมแผ่น ซีดี) ด้วยตนเอง ได้ที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 ตุลาคม 2554 (ภายในเวลา 16.30 น)

ในการรับสมัครผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เบอร์โทรศัพท์
0-7534- 2880 - 2 ต่อ 130
โทรสาร 0-7534- 7405
E-mail Planning@nakhoncity.org

3. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จะจ่ายค่าสนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวด คนละ 1,000 บาท หรือทีมละ 1,000 บาท (จะจ่ายให้เมื่อนำผลงานมาส่งถูกต้องตามรายละเอียดและเงื่อนไขการประกวด)
ระหว่างวันที่ 5- 20 ตุลาคม 2554

หลักเกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
2. ความสวยงาม 40 คะแนน
3. ประโยชน์ใช้สอย 40 คะแนน
4. หลักการหรือแนวคิด ต้องสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ โบราณคดีหรือวัฒนธรรมประเพณีของ เมืองนครศรีธรรมราช 40 คะแนน
5. การนำเสนอแนวคิดและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแบบ 40 คะแนน

คณะกรรมการตัดสิน
1. ตัวแทนจากสำนักศิลปากรที่ 14
2. ตัวแทนจากสำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
3. ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
4. ตัวแทนจากผังเมืองและโยธาธิการจังหวัด
5. ตัวแทนจากวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

รางวัล
ประเภทที่ 1 ประกวดออกแบบซุ้มประตูเมือง 4 มุมเมือง
ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

ประเภทที่ 2 ประกวดออกแบบซุ้มประตูเมืองไชยสิทธิ์ (สี่แยกประตูชัย) ซุ้มประตูเมืองไชยศักดิ์ (สะพานคลองหน้าเมือง)
ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

ประเภทที่ 3 ประกวดออกแบบภูมิทัศน์ถนนราชดำเนิน
ชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ
รางวัลชมเชย ได้รับรางวัลเงินสด 3,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติยศ

ประกาศผล
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวปไซค์ www.nakhoncity.org สถานีวิทยุชุมชน 88.5 และ ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

มอบรางวัลพร้อมโล่ห์เกียรติยศ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดการออกแบบ ได้ที่
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ 0-7534- 2880 - 2 ต่อ 130
โทรสาร 0-7534- 7405
E-mail Planning@nakhoncity.org ในวันและเวลาราชการ

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2011-10-28 (All day)
Entry Fee: 
No

Members Online

There are currently 0 users online.