^ Back to Top

HIVQUAL Forum จัดประกวดภาพถ่าย และประกวดหนังสั้น

เพราะชีวิตเป็นมากกว่า "ร่างกาย" และงานมีความหมายมากกว่าคำว่า "ภาระ" ในความทุกข์ยาก ชีวิตจึงมีแง่มุมที่งดงามเสมอ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ร่วมส่งภาพถ่ายที่มีแง่มุมที่สะท้อนปรัชญาชีวิต การอยู่กับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี การทำงานกับผู้ติดเชื้อฯ ที่สร้างแรงบันดาลใจ อุดมคติหรือคุณค่าที่วัดไม่ได้
ของคนทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ภาพที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

  1. แนวภาพ ให้กำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ แก่ผู้ทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  2. สะท้อนปัญหา ปรัชญาชีวิต ทัศนคติ การอยู่กับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี และการทำงานกับผู้มีเชื้อฯ ด้วยชีวิตจริง

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี-ขาวดำ, digital

ของรางวัล สำหรับ 2 ประเภท
รางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล
เงินรางวัล 2,500 บาท
และเข้ารับโล่ห์รางวัลจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลรองชนะเลิศ 4 รางวัล
เงินรางวัล 1,500 บาท

รางวัลชมเชย 6 รางวัล
เงินรางวัล 1,000 บาท

รางวัลขวัญใจคนทำงาน
ใช้การโหวตจากผู้ชม
(รับรางวัลซ้อนได้) 1 รางวัล
เงินรางวัล 1,500 บาท

ประกวดหนังสั้น

ขอเชิญผู้ที่อยากจะสร้างหนังสั้นทุกท่าน เขียนนิยามคำว่า “HIVQUAL-T” (งานบริการด้านเอชไอวี/เอดส์ที่มีคุณภาพ) ในความคิดของท่าน ออกเป็นหนังสั้น

ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ แบ่งปันความหมายของชีวิต ที่มีแง่มุมที่สะท้อนปรัชญาชีวิต
การอยู่กับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี การทำงานกับผู้ติดเชื้อฯ ที่สร้างแรงบันดาลใจ อุดมคติหรือคุณค่าที่วัดไม่ได้ของคนทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

จากแรงบันดาลใจดังกล่าว ผู้จัดงาน National HIVQUAL-T Forum จึงได้จัดการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ
“HIVQUAL-T” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทำงานเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ที่มีความสนใจงานภาพยนตร์ได้แสดงความสามารถในการผลิตสื่อที่สะท้อนมุมมองหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี การทำงานกับผู้ติดเชื้อฯ ในแง่ใดก็ได้ ที่ดูแล้วยิ้มได้ ประทับใจ สร้างแรงบันดาลใจ
และอุดมคติแก่คนทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

รางวัลหนังสั้น
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
เงินรางวัล 15,000 บาท
และเข้ารับโล่ห์รางวัลจากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รางวัลรองชนะเลิศ 3 รางวัล
เงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 5 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลขวัญใจคนทำงาน
ใช้การโหวตจากผู้ชม
(รับรางวัลซ้อนได้) 1 รางวัล
เงินรางวัล 5,000 บาท

ส่งมาที่
โครงการ HIVQUAL-T ผู้ใหญ่และเด็ก
สำนักโรคเอดส์ วัณโรค
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค อาคาร 5 ชั้น 3
ถ.ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ
อ. เมือง จ. นนทบุรี
11000

โทร. 0-2590-3027
(ถือเอาวันที่ลงตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์
www.cqihiv.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ ธนพนธ์ ภักดี
เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.