^ Back to Top

ประกวดสื่อ

โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำโครงการสื่อสาธารณะเพื่อรณรงค์เรื่องฉลาดใช้ยาปฏิชีวินะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจถึงประเด็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล โดยเ

Deadline: 
Wed, 2010-11-10 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.