^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบโลโก้ (young traveller logo design contest) เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ขวบ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกับเว็บไซต์ โดยโลโก้นำไปใช้สกรีนเสื้อ และในเว็บ ใช้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง...
เงื่อนไขการประกวด MADD Awards 2010 1. ผู้ส่งผลงานไฟล์ Clip VDO เข้า ประกวดยินยอมและอนญุาตให้คณะกรรมการผู้จัดโครงการการประกวด MADD Awards’ 2010 ภาควิชาการโฆษณา...
โครงการประกวดการแข่งขัน ความสามารถของเด็ก ๆ "KIDS IDOL CONTEST 2010 ที่อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว" ประจำปี 2553 ชื่องาน "KIDS IDOL CONTEST 2010 @ อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว " วันที่ วันเสาร์ที่ 9...
ประกวดโลโก้ ทีมฟุตบอล ลพบุรี เอฟซี
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรี ขอเชิญร่วม ประกวดโลโก้ ทีมฟุตบอล ลพบุรี เอฟซี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ขนาดของโลโก้ ประมาณ 3x3 นิ้ว รายละเอียดของโลโก้...
สมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรีจัดประกวดพริตตี้ (pretty girl contest) Monkey Girl 2010 ได้กำหนดให้มีการสมัครคัดเลือก พริตตี้ ลพบุรีเอฟซี ในชื่อ Monkey Girl เพื่อทำหน้าที่ต่างๆในการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค...
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน อายุระหว่าง 6-14 ปี มีใจรักในเสียงเพลงและมีความสามารถในการเต้นฮิพฮอพ เข้าร่วมการประกวด "B (A Little) Boy...
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์กรอิสระภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการวิจัยพัฒนา...
สถาบันหมอนไหมแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงขอเชิญชวนหนวยงาน หรือผูสนใจประกวดออกแบบประกวดตราสัญลักษณ ประจํากรมหมอนไหม กําหนดเวลาสงผลงานการออกแบบไดตั้งแต...
นางรัตนา อังศุภากร รองผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กำหนดจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2553...
จัดโดยสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ขอเชิญท่านที่สนใจทั้งระดับประถม, มัธยม, อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป เขียนบทความประกวดชิงรางวัล เรื่อง “ครูดนตรีในดวงใจ” เงินรางวัลกว่า 20,000 บาท (ระดับละ 5,000 บาท...
ประกวด Young Trang City Contest 2010
เทศบาลนครตรัง กำหนดจัดงานเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2553 ขึ้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณถนนวิเศษกุล หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรัง และพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ 1 มกราคม 2553...
ประกวดเขียนเรียงความ ไทยเดนมาร์ค
ขอเชิญนักเรียนวัยดื่มนม เข้าร่วมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “คุณภาพนมโรงเรียน คุณภาพนักเรียนไทย ส่งเสริมการเรียนรู้” ชิงทุนการศึกษา รางวัลรวมมูลค่า กว่า 20,000 บาท กติกา 1.นักเรียนระดับประถมศึกษา...
ประกวด Thailand Energy Awards 2010
ติดตามโครงการงานประกวดที่ยิ่งใหญ่ สุดยอดรางวัลแห่งความสำเร็จ ด้านพลังงานไทยระดับสากล โดย การจัดประกวด Thailand Energy Awards 2010 "Green energy - Green earth" ในปีนี้...
การประกวดโครงงานค้นคว้าอิสระระดับปริญญา ตรี สาขาฟิสิกส์ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2551 และผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น...
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพื่อสุขภาวะสังคมไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมประกวดวิดีโอคลิป (Video Clip) “เปิดหัวใจวัยโจ๋” ชิงทุนการศึกษากว่า 1 แสนบาท...

หน้า

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod