^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy, CSA”
บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จํากัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “สำนักแก้ปัญหางานก่อสร้าง : Construction Solution Academy...
ประกวดแผนการตลาดดิจิทัล "U Power Digital Idea Challenge Season 5"
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (MHESI) และ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (...
ประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River"
ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพลุและวิดีโอ "Magic Upon The River" ในงาน "Amazing Thailand Countdown 2021" ณ โค้งน้ำไอคอนสยาม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท...
ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand...
ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020"
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564
บ้านอยู่สบาย ร่วมกับคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม และสถาบันบริการวิชาการ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมต้นแบบ พ.ศ. 2564...
ประกวด "GO FIN GIRL"
GOFX ขอเชิญสาวๆ อายุ 20 - 28 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "GO FIN GIRL" ชิงโอกาสเซ็นสัญญาเป็น GOFX FINANCIAL AMBASSADOR GIRL คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุระหว่าง 20 - 28 ปี สถานภาพโสด...
ประกวดแนวความคิดและงานออกแบบรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการ SDGs Symposium
สภาวิศวกรร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมาชิกสภาวิศวกร และประชาชนทั่วไป ...
ประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3"
มูลนิธิสำรวจโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการอบรมและประกวดสารคดี "โครงการ Doc Hack การพัฒนาผู้ผลิตรายการสารคดี #3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 1,300,000 บาท...
ประกวดความสามารถพิเศษด้านดนตรี “Music Scholarships 2021”
โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีสายเปียโน, ไวโอลิน, เซลโล่ และแซกโซโฟน สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษด้านดนตรี “Music...
ประกวดหนังสั้นฮีโมฟีเลีย "สนุกกับชีวิต"
ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย (THPC) ร่วมกับ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11...
ประกวดระบายสี "คริสต์มาส"
ASTA ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-7 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "คริสต์มาส" ชิงรางวัลจาก ASTA รุ่นการประกวด รุ่นอายุ 4-5 ปี รุ่นอายุ 6-7 ปี การส่งผลงาน แล้วส่งภาพมาทาง comment www...
ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”...
ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.