^ Back to Top

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

สัมมนา The 10th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2013)

เชิญร่วมสัมมนา "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)

ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออร์คิด ขอนแก่น

คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ครั้งที่ 10" (The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering : JCSSE 2013)" ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น

โดยการจัดประชุมนานาชาติดังกล่าว ได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟท์แวร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตีพิมพ์ผลงานวิชาการดังกล่าว อยู่ภายใต้ฐานข้อมูล IEEE โดยมีผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ IEEE and IEEE Thailand section, NECTEC, SIPA, สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์, National e-Science Infrastructure Consortium, IBM, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยลัยมหาสารคาม

Seminar date: 
29 พ.ค. 2013 08:00 to 30 พ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.