^ Back to Top

อบรม โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

อบรมโครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1

โครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1 สู่รางวัลยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3 : The 1st NARIT Youth Leaders (NYL 2013) Project to the 3rd Thai Young Astronomy Ambassador (TYAA 2013) Award เพื่อสรรหาเยาวชนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด 8 คน และแต่งตั้งเป็น “เยาวชนผู้นำแห่งนาริท รุ่น 1” เพื่ออบรมบ่มเพาะให้มีความพร้อมในการสื่อสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่ประชาชนทั่วไป และจะคัดเลือก 1 คนให้เป็น “ยุวทูตดารา...ศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3” ต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เยาวชนไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป อายุไม่เกิน 25 ปี (ตามเกณฑ์อายุเยาวชนขององค์การสหประชาชาติ)
• มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอต่อหน้าสาธารณชน เช่น การเป็นพิธีกร วิทยากร นักเล่านิทาน เป็นต้น
• มีทักษะภาษาอังกฤษพอใช้ถึงดีมาก ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
• มีความเชี่ยวชาญในการใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ การทำคลิปวิดีโอ เป็นต้น
• ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ลึกซึ้งในเชิงวิชาการ หรือเรียนในสายวิทยาศาสตร์ เนื่องจากโครงการจะอบรมบ่มเพาะความรู้ให้หลังจากที่ถูกคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 8 คน และเป็น “เยาวชนผู้นำแห่งนาริท” แล้วนั้นเอง
หน้าที่ของเยาวชนผู้นำแห่งนาริท
• เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ฝึกฝนทักษะ และเตรียมความพร้อมต่างๆ ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) จัดขึ้นรวมถึงเป็นตัวแทนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย
• สื่อสารกับประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงสร้างความตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
• ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการการประกวดชิงรางวัล “ยุวทูตดาราศาสตร์ รุ่น 3” ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เดือนสิงหาคม 2556
วิธีการสมัคร
• ใช้บัญชีเฟซบุ๊ค (facebook account) ของผู้สมัครส่งคำขอเป็นเพื่อน (friend requested) ถึง “NongEarth NARIT” (PR Mascot facebook)
• ส่งข้อความแจ้งความจำนงมายัง NongEarth NARIT ให้มีความหมายเชิงว่า “ขอสมัครโครงการเยาวชนผู้นำแห่งนาริท ครั้งที่ 1 สู่รางวัลยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 3 หรือ The 1st NARIT Youth Leader (NYL 2013) Project to the 3rd Thai Young Astronomy Ambassador (TYAA 2013) Award”
• แล้วส่งข้อความให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสบการณ์การทำกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 3 กิจกรรมขึ้นไปที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติตามที่โครงการต้องการ (อ่านในหัวข้อ “คุณสมบัติของผู้สมัคร”) พร้อมกับเขียนคำอธิบายสั้นๆ และหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ วิดีโอ หรือเอกสารต่างๆ (เป็นลิงค์หรือไฟล์ก็ได้) ของแต่ละประสบการณ์
***หมายเหตุ: ควรปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลประวัติในบัญชีเฟซบุ๊กให้สมบูรณ์ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของเยาวชนเอง***

กำหนดการการคัดเลือกและรางวัล
รอบที่ 1 (ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พฤษภาคม 2556)
• คัดเลือกจากประวัติในเฟซบุ๊คและประสบการณ์การทำกิจกรรม

รอบที่ 2 (5 - 6 พฤษภาคม 2556)
• สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
• ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมค่ายเยาวชนคนดูดาว (NARIT Youth Camp) จัดปีทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง ที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

รอบสุดท้าย (8 พฤษภาคม 2556)
• สัมภาษณ์รอบสุดท้ายที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พญาไท กรุงเทพมหานคร
• คัดเหลือ 8 คน แล้วทุกคนจะได้รับการแต่งตั้งเป็น “เยาวชนผู้นำแห่งนาริท” หรือ “NARIT Youth Leader” และได้รับโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตัวเองต่อไป

รอบชิงชนะเลิศ (ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2556)
• เข้าร่วมเรียนรู้สู่การเป็น “เยาวชนผู้นำแห่งนาริท” ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ประเมินผลจากพฤติกรรม และการพัฒนาตัวเอง โดยจะสะสมคะแนนจากทั้ง 3 กิจกรรม
• ผู้ชนะเลิศ 1 คนได้รับรางวัลเป็นตำแหน่ง “ยุวทูตดาราศาสตร์” พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินรางวัล 10,000 บาท และมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและศึกษาดูงานด้านดาราศาสตร์ ณ ต่างประเทศ

โอกาสพิเศษ 4 กิจกรรมแจ้งเกิด
• เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม 2013 Asia-Pacific Youth Water Forum ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่เป็นการประชุมระดับผู้นำด้านการจัดการน้ำของประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิค การประชุมวิชาการการแสดงเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรน้ำ
• เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วม the 1st ASEAN+3 Youth Leaders for Climate Change Forum (AYCC 2013) ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการประชุมสภาตัวแทนเยาวชนจาก 10 ประเทศในอาเซียน รวมถึงจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด “Astronomy Technology for Climate Change Study”
• เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามหรือให้สัมภาษณ์กับรายการโทรทัศน์ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ของช่อง MOST SAT(เคเบิลทีวีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
• ประกวดนำเสนอความรู้สู่ประชาชาชน บนเวทีมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์) ช่วงเดือนสิงหาคม 2556 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ติดต่อสอบถาม
• พี่ชมพู่ (พิริยาภรณ์ สรรพศรี) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) E-mail: p-sabhasri@hotmail.com el: 081-8854353
• พี่สตังค์ (พลเดช อนันชัย) ยุวทูตดาราศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่น 2 E-mail: pd.ananchai@gmail.com

Seminar date: 
27 เม.ย. 2013 09:00 to 06 พ.ค. 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.