^ Back to Top

สัมมนาแนวทางการพัฒนาทักษะพนักงานด้วยหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Based Learning)

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า Brain-Based Learning (BBL)เป็นการเรียนรู้โดยปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพและหน้าที่ของสมอง เพื่อให้เกิด การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ BBL ได้ถูกนำเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคการศึกษามายาวนาน ในปี 2555 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการศึกษาวิจัยแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านสมองประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะฝีมือ สำหรับพนักงาน โดยมีแผนงานที่จะขยายองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสมองด้วยการจัดการเรียนรู้ตามหลัก BBL ไปยังบุคลากรในวัยทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหากบุคลากรขององค์กรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพโดยอาศัยแนวคิดการเรียนรู้แบบ BBL จะช่วยให้พนักงานเกิดทักษะและความชำนาญ ที่หลากหลาย (Multi-skill) มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา และสามารถนำองค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาสมองมาประยุกต์ใช้ในงานที่ทำอยู่ ส่งผลสัมฤทธิ์ในงาน และองค์กร ตามลำดับ ในการสัมมนาครั้งนี้จะให้แนวคิดการพัฒนาสมอง และการจัดการเรียนรู้ตามหลักการ BBL พร้อมทั้งตัวอย่างการนำไปพัฒนาเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ของพนักงาน และตัวอย่างการนำไปใช้ในองค์กร สู่การประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภาพขององค์กรต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 435 (คุณระวีวรรณ)
โทรสาร 0-2619-8070, 0-2619-8096
email : publicseminar@ftpi.or.th

Seminar date: 
08 พ.ค. 2013 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.