^ Back to Top

BBL

สัมมนาแนวทางการพัฒนาทักษะพนักงานด้วยหลักการเรียนรู้ของสมอง (Brain Based Learning)

กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า Brain-Based Learning (BBL)เป็นการเรียนรู้โดยปรับให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางกายภาพและหน้าที่ของสมอง เพื่อให้เกิด การพัฒนาศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์ BBL ได้ถูกนำเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ในภาคการศึกษา

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 8 (All day)
Subscribe to RSS - BBL

Members Online

There are currently 0 users online.