^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายงานสุขภาพชุมชนและบริการปฐมภูมิในหัวข้อ "รพ.สต. Before & After"

สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทยและภาคีสุขภาพปฐมภูมิขอเชิญชวนบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านร่วมส่งภาพถ่ายประกวดในหัวข้อ"รพ.สต. Before & After" มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนคุณค่าของงานบริการปฐมภูมิแก่สังคมวงกว้าง ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมรับโล่รางวัล โดยจะนำภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกไปจัดแสดงในนิทรรศการ "รพ.สต. Before & After" ในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน Community Health & Primary Care Expo ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จำนวน 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 6 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สะท้อนสภาพทางกายภาพ เช่น อาคารสถานที่ หรือภาพกิจกรรม หรือภารกิจการทำงานของงานบริการสุขภาพในระดับชุมชนทั้ง “ก่อน” และ “หลัง” การยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมีกติกาการส่งภาพเข้าประกวดดังนี้
 1. ส่งภาพถ่ายได้ทั้งภาพสีและภาพขาวดำ โดยต้องส่งทั้งภาพ “ก่อน” และ “หลัง” การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
 2. ภาพที่ส่งประกวดเป็นได้ทั้งภาพ “อาคารสถานที่” และ ภาพ “กิจกรรมการทำงาน”
 3. ภาพ “ก่อน” และ “หลัง” ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพของสิ่งเดียวกัน สถานที่เดียวกัน เหตุการณ์เดียวกัน หรือมุมเดียวกันเพียงแต่เป็นภาพที่สะท้อนความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงของงานบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิ
 4. ทั้งภาพ “ก่อน” และ “หลัง” อาจเลือกส่งเป็นภาพเดี่ยว หรือภาพชุด โดย - ภาพเดี่ยว ให้ส่งภาพขนาด 8X10 นิ้ว - ภาพชุด ส่งภาพขนาด 6x8 นิ้ว จำนวนชุดละ 4-6 ภาพ โดยส่งภาพกระดาษอัดขยายพร้อม file ภาพ ที่มีความละเอียดสูง (ไม่ต่ำกว่า 5 mp) หากเป็นภาพสแกนจากต้นฉบับ ขอให้ save เป็นไฟล์ TIFF มีความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 600 dpi
 5. การให้คะแนนจะแยกเป็นคะแนนภาพ “ก่อน” และ “หลัง” เป็น รพ.สต.
 6. ภาพ Before “ก่อน” จะให้คะแนนตามคุณค่าความเป็นประวัติศาสตร์ที่ภาพเล่าเรื่องราวในอดีตสะท้อนชีวิตการทำงานบริการสุขภาพสมัยก่อน มีคะแนน 100 คะแนน
 7. ภาพ After “หลัง” เน้นการปรับปรุงงานของ รพ.สต. เช่น สถานที่มีการปรับให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและสวยงาม หรือกิจกรรมมีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานใหม่ ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ
 8. ผู้ส่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพ เช่น บรรยายที่มา อธิบายเหตุการณ์ หรือเปรียบเทียบเรื่องราวต่าง ๆ โดยให้พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 ได้ไม่จำกัดหน้า
 9. ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยส่งภาพตามขนาดที่กำหนด พร้อม File ภาพในแผ่นซีดี ส่งพร้อมใบสมัคร
 10. หากเจ้าของภาพยินยอม จะมีการเก็บภาพต้นฉบับไว้ที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โดยทางหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย จะทำสำเนาที่มีความละเอียดสูงให้กับเจ้าของภาพ
 11. การตัดสินภาพถ่ายไม่มีการแบ่งประเภท ภาพสีหรือขาวดำ แต่จะพิจารณาคุณค่าของภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นหลัก
 12. ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 เท่านั้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย“ สำหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง
ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ 88/37 ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 • E-mail: suksala@gmail.com
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shi.or.th, www.nham.or.th ที่หน้าดาวน์โหลด
 • หรือโทร. 02 5901352 (คุณวีรวรรณ) ในเวลาราชการ
เผยแพร่ : http://contestwar.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
130,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2011-09-20 (All day)

ความเห็น

รูปภาพของ admin

12. ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เท่านั้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยวงเล็บที่มุมซองว่า “ประกวดภาพถ่าย” ส าหรับผู้ส่งทางไปรษณีย์จะถือวันประทับตราจากไปรษณีย์ต้นทาง

ภาพถ่ายและไฟล์ต้นฉบับทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของส านักวิจัยสังคมและสุขภาพซึ่งจะท าการเก็บรักษาไว้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย (หพสท) ซึ่งภาพเหล่านี้นอกจากจะจัดแสดงในงานมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2554 ที่เมืองทองธานีแล้ว ยังจะมีการน ามาจัดนิทรรศการ ณ หอประวัติศาสตร์สุขภาพ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข อีกด้วย

ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ อาคารคลังพัสดุ 88/37 ชั้น 3 ซอยสาธารณสุข 6 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

E-mail: suksala@gmail.com

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shi.or.th, www.nham.or.th ที่หน้าดาวน์โหลด

หรือโทร. 0 2590 1352 (คุณวีรวรรณ) ในเวลาราชการ

ประกาศผลการประกวด
การประกาศผลภายใน 20 กันยายน 2554 ทางส านักวิจัยสังคมและสุขภาพจะแจ้งผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบทางโทรศัพท์ และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์ www.nham.or.th และ www.shi.or.th

ที่มา
http://th-th.beta.facebook.com/note.php?note_id=125301610886931&comments

Members Online

There are currently 0 users online.