^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย Bangkok Post Photo Contest

เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม โครงการ ประกวดภาพข่าว ระดับอุดมศึกษา ประกวดภาพข่าวบางกอกโพสต์ (Bangkok Post Photo Contest 2009) สามารถเลือกส่งหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งใน 3 หัวข้อ ได้แก่

1.ภาพถ่ายความสามัคคีของคนไทย
2.ภาพถ่ายบุคคล
3.ภาพข่าวจากความคิดสร้างสรรค์

พร้อมคำบรรยายภาพ (ขนาดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500 kb และไม่เกิน 1 mb)

ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละประเภทรวม 6 คน จะได้เข้าฝึกงานกับทีมช่างภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2553 และมีสิทธิ์ในการเข้าทำงานในฐานะช่างภาพประจำหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2552 ถึง 30 พฤศจิกายน 2552

สามารถส่งผลงานพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หลักฐานแสดงตนว่าเป็น นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาใด ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อที่ Email: photocontest@bangkokpost.co.th โดยระบุว่า "ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด" หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่ แผนกการตลาด บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) อาคารบางกอกโพสต์ 136 ถนน ณ ระนอง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

กฏ กติกา Bangkok Post Photo Contest

1. ผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี
2. ผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายไม่สามารถใช้เทคนิคพิเศษใด ๆ เพื่อการตกแต่งภาพข่าว
3. ผู้เข้าร่วมประกวดต้องถ่ายภาพในหัวข้อที่กำหนด
4. ผู้ไดัรับการคัดเลือกจำนวน 30 ภาพ ต้องส่งต้นฉบับภาพหลังผ่านการตัดสินเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความถูกต้อง
5. ขนาดของไฟล์ไม่ต่ำกว่า 500 kb และไม่เกิน 1 mb
6. ไม่จำกัดจำนวนภาพที่เข้าร่วมประกวดต่อ 1 ท่าน

เกณฑ์การตัดสิน Bangkok Post Photo Contest

1. คัดเลือกภาพข่าวจำนวน 30 ภาพ โดยคณะกรรมการจากกองบรรณาธิการฝ่ายภาพหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อนำมาโหวตรางวัล "ภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุด" ผ่าน www.bangkokpost.com/photocontest (เริ่มเปิดทำการโหวตวันที่ 8 ธันวาคม 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553)

2. ตัดสินผู้ชนะอันดับที่ 1 และ 2 จำนวน 6 ภาพ (จาก 30 ภาพ) โดยคณะกรรมการจากกองบรรณาธิการฝ่ายภาพหนังสือพิมพ์ AP, AFP Reuter และ EPA

3. ความคิดสร้างสรรค์ และแนวคิดในการนำเสนอ

File attachments: 
วันประกาศผล: 
อา, 2010-02-28 (All day)
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2009 (All day) to 30 พ.ย. 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.