^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ My Nokia

บลิสเทลช็อปและโนเกีย มอบโอกาสให้คุณ เลือกโทรศัพท์โนเกียที่คุณต้องการจากร้านบลิสเทลช็อป และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เพียงคุณส่งภาพถ่ายแสดงแนวความคิด โนเกียในสไตล์คุณที่บ่งบอกถึงโทรศัพท์มือถือโนเกีย ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบัน โดยทุกๆ กิจกรรมที่ทำ
สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างประโยชน์ ความสุข จากการใช้งานดังกล่าวได้ มาที่ marketing@blisstel.com วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2554

กติกาการประกวดภาพถ่าย

หัวข้อในการประกวด “My Nokia”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ผู้สนใจทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ อาชีพ

คุณสมบัติของภาพที่ส่งเข้าประกวด
• ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง
• ภาพถ่ายสอดคล้องกับแนวคิดและตอบสนองต่อหัวข้อการประกวดที่กำหนดให้โดยมีโทรศัพท์มือถือโนเกีย รุ่นใดก็ได้เป็นส่วนประกอบอยู่ในภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
• เป็นภาพถ่ายจากอุปกรณ์ชนิดใดก็ได้
• สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่เกินท่านละ 7 ภาพ และสามารถใช้เทคนิคพิเศษตกแต่งแสง
สี ความคมชัดของภาพได้ โดยไม่ตกแต่งเกินไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตัดสินถือเป็นข้อยุติ
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่ขัดต่อ คุณธรรม ศีลธรรมอันดีงามและไม่ผิดกฏหมายหรือไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์ของบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่นใด หรือลิขสิทธิ์ใดๆ
• ตั้งชื่อภาพที่ส่งเข้าประกวดและบรรยายสั้นๆ 1 ประโยคที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดด้วยทุกภาพ
โดย คำบรรยายจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงในเรื่องสิทธิบุคคล และขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
• ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ถ่ายถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
• ระบุ ชื่อภาพ ชื่อ-นามสกุล ผู้ถ่าย ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ E-mail รายละเอียดพร้อมภาพมาที่ marketing@blisstel.com โดยทางทีมงานจะนำภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดขึ้นแสดงที่ www.facebook.com/blisstelshop
• ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ หรือเอกสารอื่นใดๆหรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
• กรณีที่ในภาพถ่ายมีบุคคลเป็นส่วนประกอบ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลดังกล่าวและผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลต่างๆ ทุกกรณี
• ทางบริษัทฯ สามารถนำภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางบริษัทฯ
ได้ โดยไม่ต้องขอนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่เจ้าของภาพถ่าย
• บริษัท ฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องใดๆที่เกิดจากการกระทำของผู้ส่งภาพถ่ายใดๆทั้งสิ้น

เกณฑ์การตัดสิน
• การถ่ายทอดแนวความคิดโนเกียในสไตล์คุณ และบ่งบอกถึงโทรศัพท์มือถือโนเกียซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตในปัจจุบัน โดยทุกๆ กิจกรรมที่ทำ สามารถใช้โทรศัพท์มือถือโนเกียเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ เพื่อสร้างประโยชน์ ความสุข จากการใช้งานดังกล่าวได้
• ภาพถ่ายมีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดแนวคิดได้อย่างน่าสนใจและมีความสวยงามในเชิงศิลปะ
• คณะกรรมการกิตติมศักดิ์รับเชิญจากผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้จัดเป็นผู้ตัดสิน
• การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดลงทะเบียนโดยการส่งภาพถ่ายซึ่งเป็นไฟล์ .jpg ขนาดไม่เกิน 2 MB.* มาที่ email:
marketing@blisstel.com

ระยะเวลา
การส่งภาพเข้าประกวด 1 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2554
พิจารณาตัดสิน วันที่ 20 - 28 กรกฎาคม 2554
ประกาศผลรางวัล 30 กรกฎาคม 2554 ทาง www.blisstel.com

* ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ประกวดส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ได้กิจกรรรมของบริษัทฯ ได้

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
• รางวัลที่1 สิทธิพิเศษสูงสุด เลือกรับโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใดก็ได้ในร้านบลิสเทลช็อป
ตามที่คุณต้องการ 1 เครื่อง*
• รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือโนเกีย C7 เครื่อง มูลค่า 12,250 บาท
• รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือโนเกีย C5-03 1 เครื่อง มูลค่า 6,950 บาท
• รางวัลชมเชย โทรศัพทืมือถือโนเกีย C2-01 จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 2,900 รวม 8,700 บาท
รวมมูลค่ารางวัล 50,000 บาท

หมายเหตุ
*เป็นโทรศัพท์มือถือโนเกียรุ่นใหม่ ที่มีการวางจำหน่ายในตลาดไม่เกิน 3 เดือน และมีมูลค่าสูงกว่ารางวัลที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง*

http://www.facebook.com/notes/blisstel-shop/blissful-photo-contest-2

ประชาสัมพันธ์ : ฝ่ายการตลาด บมจ.บลิสเทล
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
ส, 2011-07-30 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.