^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย ณ สวนโมกข์กรุงเทพ 2554 : @suanmokkhbangkok 2011

จากเอกสารจดหมายเหตุของพุทธทาสภิกขุ มีเอกสารจำนวนหนึ่งเป็นเรื่องที่ท่านบันทึกไว้เกี่ยวกับการเรียนรู้และทดลองเรื่องการถ่ายภาพของท่านเอง ตลอดจนถึงการใช้ประโยชน์จากภาพที่ได้บันทึกไว้ ซึ่งมีการนำภาพถ่ายมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรม เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ไว้อย่างน่าสนใจ

ระหว่างปี 2553 – 2554 ได้มีโครงการจัดทำหนังสือ พิศเจริญ และ พิศเจริญ2...กำลังใจ ซึ่งเป็นอัลบั้มภาพประกอบอมตธรรมแห่งสองศรีพระศาสนา ในวาระ 100 ปีชาตกาลท่านปัญญานันทภิกขุ – 11 พฤษภาคม 2554 และ 105 ปีชาตกาลท่านพุทธทาสภิกขุ – 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการภาพ พิศเจริญ ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส แล้วถึง 2 ครั้ง ซึ่งทั้งหนังสือและนิทรรศการได้รับการตอบรับจากผู้ที่สนใจอย่างดี

ประกอบกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพฯ) มีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์สื่อธรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ด้วยภาพถ่าย เช่นไปรษณียบัตร โปสการ์ด โปสเตอร์ และ สื่อธรรมอื่นๆ ขึ้น รวมทั้งตั้งแต่เปิดให้บริการเป็นต้นมา มีนักถ่ายภาพนิยมมาถ่ายภาพที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดทำโครงการนิทรรศการและการประกวดภาพถ่าย “ณ สวนโมกข์กรุงเทพ2554 : @ suanmokhbangkok 2011” ขึ้น

  1. เพื่อขยายงานสื่อธรรมในรูปแบบใหม่ผ่านภาพถ่ายให้มีความน่าสนใจ และสามารถเรียนรู้ เข้าถึงได้ง่าย
  2. เพื่อสานงานเผยแผ่ธรรมตามแบบอย่างของพุทธทาสภิกขุ
  3. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนพลเมืองและเยาวชน บุคคลทั่วไปในการแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะการถ่ายภาพ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าร่วม
บุคคลทั่วไปไม่จำกัดเพศ วัย อาชีพ เชื้อชาติ

รายละเอียดการประกวดภาพถ่าย
แนวความคิด
ภาพถ่ายตามหัวข้อ “ณ สวนโมกข์กรุงเทพ” เป็นภาพความงดงาม ความประทับใจที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในสวนโมกข์กรุงเทพ สะท้อนให้เห็นถึงความสงบ เย็น และเป็นประโยชน์

ประเภทของภาพ
ไม่จำกัดการนำเสนอไม่ว่าจะเป็นภาพขาวดำหรือภาพสี นำเสนอมุมมองใหม่ๆ ปลุกความคิดสร้างสรรค์ เพียงถ่ายภาพที่คิดว่าสื่อถึงหัวข้อนี้ จะถ่ายแบบใดก็ได้ และสามารถตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพ ให้ได้ภาพที่สื่อความหมายได้ถึงหัวข้อตรงที่สุด

การส่งผลงาน
1. ส่งผลงานเป็นไฟล์ Digital ขนาดของไฟล์มีความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล รูปแบบของไฟล์ ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi มาที่ E-Mail suanmokkhphoto@bia.or.th โดยระบุหัวข้อว่า ส่งภาพเข้าประกวด และมีรายละเอียดภายใน E-Mail ดังนี้
1.1 ชื่อภาพและหมายเลขของภาพ
1.2 รายละเอียดของการถ่ายภาพนั้น ได้แก่ วัน เวลา สถานที่ ที่ถ่ายภาพ พร้อมทั้งบรรยายเรื่องราวของภาพ หรือเหตุการณ์ ความประทับใจ ประมาณ 2-3 บรรทัด
1.3 ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ email พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการประกวดใดๆ มาก่อน และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร หนังสือ แผ่นภาพหรือ เอกสารใดๆ ที่ทําขึ้นเพื่อการจําหน่าย
3. การส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จํากัดจํานวน
4. กําหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 – 15 มิถุนายน 2554
5.ภาพที่ได้รับการคัดเลือกเบื้องต้น หอจดหมายเหตุจะทยอยนำขึ้นแสดงใน www.bia.or.th และ พิมพ์เพื่อแสดงที่แผงนิทรรศการภาพของสวนโมกข์กรุงเทพ ร่วมกับภาพชุดนิทรรศการ “ภาพสื่อธรรมของพุทธทาสภิกขุ” และ ภาพของตากล้องรับเชิญอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าของภาพ ต้องส่งภาพต้นฉบับให้กับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ไฟลล์ภาพต้นฉบับ ยังถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ถ่ายภาพ โดยหอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปัญโญ ขออนุญาตการนําภาพไปจัดแสดงในที่ต่างๆ หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารธรรมะต่อสาธารณะ โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน
6. การตัดสินรางวัล โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการของมูลนิธิหอจดหมายเหตุ ฯ สำหรับรางวัลยอดนิยม ตัดสินโดยผู้ชมทั้งทาง www.facebook.com/buddhadasaarchives และ ที่นิทรรศการ
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
8. กําหนดประกาศผลทางเว็บไซต์ www.bia.or.th และ www.dhamma4u.com วันที่ 20 มิถุนายน 2554
9. จัดแสดงภาพที่ได้รับการคัดเลือก ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ(สวนโมกข์กรุงเทพ) ตลอดเดือน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2554

รางวัล
1. เข็มพระราชทาน ตรีรัตนะ
2. เกียรติบัตร
3. ชุดหนังสือและสื่อธรรมจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
4. การจัดแสดงและจัดพิมพ์ในสื่อธรรมสำคัญต่างๆ ของหอจดมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพ
2. คณะกรรมการจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
วันประกาศผล: 
จ, 2011-06-20 (All day)
หมดเขต: 
27 พ.ค. 2011 (All day) to 15 มิ.ย. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.