^ Back to Top

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยในภาคเหนือ โดยได้จัดให้มีการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาดนตรีไทยในเขตภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบรรเลงดนตรีไทย ทั้งยังส่งเสริมให้หน่วยงาน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป เห็นความสาคัญของดนตรีไทย ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการดนตรีไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

สมัครได้บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน2554
ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.human.nu.ac.th/thmusic

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
40,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.