^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน ปี 2554"

กลุ่มสื่อเสรีเลย ขอเชิญผู้มีใจรักการถ่ายภาพ ร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย งานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามเมืองเลย ปี 2554 ส่งผลงานเข้าประกวด “มุมมองภาพงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 2011” เพื่อค้นหาสุดยอดมุมมองผ่านภาพถ่ายบรรยากาศงาน

เจ้าของสุดยอดภาพถ่าย จะได้รับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์สื่อเสรีเลย พร้อมรางวัลเงินสด 3,000 บาท และประกาศนียบัตร การตีพิมพ์รูปเล่มรวมภาพบรรยากาศงานกาชาด 54 เพื่อนำแจกหน่วยงานในจังหวัดเลย

โอกาสเดียวที่ภาพถ่ายของคุณจะถูกเผยแพร่สู่สายตาของผู้อ่านหนังสือรวมภาพงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย 54

การจัดโครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อ

 1. เป็นการประชาสัมพันธ์งานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยแก่ชาวจังหวัดเลยและนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมงานเพิ่มมากขึ้น
 2. เก็บรวบรวมภาพเรื่องราวเหตุการณ์ งานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ และตีพิมพ์เป็นหนังสือ 1 เล่ม เพื่อแจก
 3. ชาวจังหวัดเลยจิตสำนึกร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ผ่านการถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายรูป

เกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
 • ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 24 ปี นับถึงวันรับสมัคร

* ในแต่ละประเภทจะต้องเสียค่าสมัคร 100 บาท*
* สมาชิกกลุ่มสื่อเสรีเลย และครอบครัว และผู้มีส่วนในการจัดการประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งประกวด*

สิ่งที่ต้องส่งเข้าประกวด

 • ภาพถ่ายสีหรือขาวดำ ล้างอัดเป็นภาพขนาดไม่ต่ำกว่า 12x18 นิ้ว ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิทัล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ส่งพร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับหรือฟิล์ม
 • กรณี ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบสำเนาสไลด์หรือฟิล์ม 35 มม.โดยแผ่นสไลด์ต้องใส่กรอบกระดาษแข็งหรือกรอบพลาสติกขนาด 2x2 นิ้ว (สำหรับจัดส่งให้กลุ่มสื่อเสรี เพื่อตีพิมพ์)
 • กรณี ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ให้ส่งภาพถ่ายพร้อมแนบไฟล์โดยไรท์ใส่แผ่นซีดี เป็นไฟล์ JPEG ขนาดความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล หรือมีความละเอียด 300 dpi
 • ผู้ประกวดสามารถส่งภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ภาพเท่านั้น
 • ส่งใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยเขียนคำบรรยายภาพถ่ายสั้นๆ มาด้วย
 • กรณีส่งประกวดเป็นภาพถ่ายบุคคล ในภาพที่ได้รับคัดเลือก ต้องขออนุญาตบุคคลในภาพนั้นด้วย

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งประกวดต้องระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ คำบรรยายภาพให้ตรงกับภาพ ลงในซองเอกสารการสมัครให้ชัดเจน ครบถ้วน
 • ภาพถ่ายต้องเป็นภาพถ่ายบรรยากาศงานกาชาด ดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ปี 2554 เท่านั้น และไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ และเป็นของปีที่ผ่านมา
 • ภาพถ่ายที่มีการตัดต่อ จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด (เป็นผู้ถ่ายภาพเอง)
 • ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานกลับคืนให้ผู้เข้าประกวด
 • ผู้ชนะการประกวดต้องยินยอมให้กลุ่มสื่อเสรีเลย ตีพิมพ์ภาพถ่ายในเอกสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของนิตยสาร หรือผลงานอื่นๆ ของกลุ่มสื่อเสรีเลยและสามารถใช้ภาพถ่ายนั้น เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หมายเหตุ : ผลงานประกวดที่ไม่เป็นไปตามกติกาการประกวดข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา หากภาพนั้นได้รับรางวัลกรรมการมีสิทธิ์เรียกคืนรางวัลได้

ขอบข่ายการประกวดภาพ

 1. บรรยากาศพิธีเปิด ขบวนแห่
 2. สถานที่เกี่ยวข้องกับงานดอกฝ้ายบานฯ
 3. บรรยากาศภายในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
 4. การออกร้านของหน่วยงานราชการ ผลิตภัณฑ์จังหวัดเลย การแสดงหน้าเวที

กำหนดการ

 • การรับสมัคร เริ่มรับตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2554
 • สถานที่รับสมัคร : เตนท์สื่อเสรีเลย ภายในงาน
 • วันตัดสินและการแสดงผลงาน : ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกจัดแสดงในวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2554 ในงานดอกฝ้ายบาน และผ่านทางเว็บไซต์ www.linkloei.com
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ : วันสุดท้ายงานดอกฝ้ายบาน ณ เวทีกลาง

รางวัลการประกวด
รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

รางวัลประเภทเยาวชน

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

*** (ทุกภาพที่ได้รับรางวัลจะใส่กรอบอย่างดีให้ทุกภาพ)***

- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ผ่านการพิจารณา 50 ท่านแรก แต่ละประเภท ภาพจะถูกตีพิมพ์ลงหนังสือบันทึกเรื่องราวงานกาชาดดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย ประจำปี 2554 พร้อมแจกแก่หน่วยงานราชการ ร้านค้า องค์กร (ผู้จัดขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
เผยแพร่ : http://contestwar.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
12,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
Yes
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2011 (All day) to 07 ก.พ. 2011 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.