^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ วัดปทุมฯ มุมสะท้อน สู่ยุคร่วมสมัย

สมาคม ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และเพาเวอร์บาย บริษัทในเครือ เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอเชิญบุคคลทั่วไปร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในโครงการประกวดถ่ายภาพ “วัดปทุม ฯ .. มุมสะท้อน.. สู่ยุคร่วมสมัย” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสการสนับสนุนโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร สำหรับประชาชนทั่วไป และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย โดยมุ่งเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์โบราณ สถานอันทรงคุณค่าของชาติ และสืบสานพระพุทธศาสนา

ผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่าย พร้อมตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2552 ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เซ็นเวิลด์ ชั้น 16 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 100 9794-95

รายละเอียดโครงการ

แนวคิดโครงการ
โครงการประกวดภาพถ่ายวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ริเริ่ม และดำเนินการขึ้น ในโอกาสที่บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ได้รับอนุญาตให้สนับสนุนโครงการบูรณะพระอุโบสถ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี พ.ศ. 2554 และเนื่องมาจากความสำนึกในคุณค่า และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในฐานะของข้าแผ่นดิน สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการดังกล่าวขึ้น

โครงการประกวดภาพถ่ายวัดปทุมวนารามราชวรวิหารนี้ เป็นโครงการประกวดภาพถ่าย เพื่อชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกันนั้น ยังได้นำภาพถ่ายที่ชนะเลิศ และภาพถ่ายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 200 ภาพ มาเผยแพร่ผ่านงานนิทรรศการที่จะจัดให้มีขึ้นที่วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชมในภาพถ่ายที่ “วัดปทุม ฯ .. มุมสะท้อน .. สู่ยุคร่วมสมัย”

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มช่างถ่ายภาพต่างๆ
- นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ
- ประชาชนทั่วไป

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายสี และขาวดำ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนคนไทยทั่วไป และชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ www.powerbuy.co.th ระยะเวลาส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
วันที่เริ่มส่งภาพถ่าย 1 กรกฎาคม 2552
วันสิ้นสุดส่งภาพถ่าย 30 พฤศจิกายน 2552

วันตัดสินภาพถ่ายจากคณะกรรมการ
สัปดาห์ที่ 4 เดือน มกราคม 2553

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่าย โดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์ม และกล้อง Digital
2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งจะต้องระบุหัวข้อ/ประเภทที่ส่งเข้าประกวด พร้อมตั้งชื่อภาพ และบรรยายภาพที่เป็นแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด โดยระบุ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ของผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดอย่างชัดเจนในใบสมัครที่กำหนดให้ และผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง
3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพสี – ขาวดำ โดยขนาดของภาพ ให้มีด้านใดด้านหนึ่ง ยาวเท่ากับ 20 นิ้ว เช่น 16*20 นิ้ว, 20*20 นิ้ว, 12*20 นิ้ว หรือ 20*24 นิ้ว พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรือ Digital File Format Tiff ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่น ซีดี ซึ่งผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ต้องระบุชื่อ-สกุล อย่างชัดเจนลงบนแผ่นซีดี และบรรจุในวัสดุกันกระแทก เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแผ่นซีดี
4. ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวด และฟิล์มหรือแผ่นซีดีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถสร้างสรรค์โช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
6. ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดได้ โดยไม่จำกัดจำนวน (ไม่ต้องติดการ์ด และกรอบใดๆ ทั้งสิ้น)
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์-เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

การพิจารณาคัดเลือก และตัดสินภาพถ่าย
คณะกรรมการตัดสินภาพ จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณา และคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสม เข้าร่วมแสดง

รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 : ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เงินสด 50,000 บาท และกล้องถ่ายภาพแคนนอน มูลค่า 25,000 บาท
รางวัลที่ 2 : เงินสด 20,000 บาท และกล้องถ่ายภาพแคนนอน มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลที่ 3 : เงินสด 10,000 บาท และกล้องถ่ายภาพแคนนอน มูลค่า 15,000 บาท
รางวัลชมเชย : กล้องถ่ายภาพแคนนอน มูลค่า 10,000 บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ประธานโครงการ : คุณบุษบา จิราธิวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ประสานงาน : คุณวิภารัตน์ ธนากาญจนระวี
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทร. 02 100 9792
คุณเยาวรัตน์ ทรงศักดิ์
ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทร. 02 100 9794

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
140,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ก.ค. 2009 10:00 to 30 พ.ย. 2009 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.